RÅ 2009 not 43

Kammarrätts avgörande hade inte gått klagandena emot då länsrätten avslagit ett yrkande av byggnadsnämnd om utdömande av vite och kammarrätten efter överklagande av nämnden inte meddelat prövningstillstånd

Not 43. Överklagande av L-J.E. och G.L. i mål ang. utdömande av vite. - Byggnadsnämnden i Eda kommun ansökte den 27 augusti 2007 hos Länsrätten i Värmlands län om utdömande av vite om 10 000 kr per påbörjad kalendermånad för var och en av de två fastighetsägarna L-J.E. och G.L. då de inte efterkommit ett föreläggande från den 29 januari 2007. Länsrätten avslog ansökningen. Byggnadsnämnden överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Göteborg som inte meddelade prövningstillstånd. - L-J.L. och G.L. överklagade Kammarrätten i Göteborgs beslut att inte meddela prövningstillstånd. -Regeringsrätten (2009-03-20, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Av 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att bl.a. kammarrättens beslut får överklagas av den som det angår, om det gått honom emot. - Kammarrätten i Göteborg har efter överklagande av byggnadsnämnden inte meddelat prövningstillstånd. Kammarrätten i Göteborgs beslut har således inte gått L-J.E. och G.L. emot. De har därför enligt 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen inte rätt att överklaga beslutet. Överklagandet ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2009-03-19, Törnqvist)