RÅ 2009 not 44

Kammarrätts icke överklagbara beslut till vilket fogats besvärshänvisning

Not 44. Överklagande av A.Ä. av ett beslut ang. avvisad talan. - Länsrätten i Stockholm avvisade i beslut den 30 september 2008 A.Ä:s överklagande av länsrättens dom den 20 november 2007 i mål om arbetsskadeförsäkring med hänvisning till att överklagandet kommit in för sent. Sedan A.Ä. överklagat länsrättens beslut hos Kammarrätten i Stockholm beslutade kammarrätten den 23 december 2008 att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrätten fogade till beslutet ett formulär om hur man överklagar. - A.Ä. överklagade kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2009-03-24, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Om ett överklagande har avvisats såsom för sent inkommet och en domstol efter överklagande vägrat prövningstillstånd i fråga om ett sådant överklagande, får domstolens beslut enligt 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) inte överklagas. - Av den angivna bestämmelsen följer att kammarrättens beslut inte får överklagas. Oavsett vad kammarrätten har angett i detta hänseende ska därför A.Ä:s överklagande avvisas. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2009-03-19, Hultquist)