RÅ 2009 not 49

Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet

Not 49. Överklagande av C.N. av beslut av kammarrätt att inte meddela prövningstillstånd i mål om avvisning av överklagande i mål om underhållsstöd. - Länsrätten i Västerbottens län avvisade genom beslut den 13 juni 2008 C.N:s överklagande av länsrättens dom den 18 mars 2008 i mål om underhållsstöd på den grunden att överklagandet hade kommit in för sent. Sedan C.N. överklagat länsrättens beslut hos Kammarrätten i Sundsvall beslutade kammarrätten den 14 november 2008 att inte meddela prövningstillstånd. - C.N. överklagade kammarrättens beslut.Regeringsrätten (2009-04-06, Lundin):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Om ett överklagande har avvisats såsom för sent inkommet och en domstol efter överklagandet har vägrat prövningstillstånd i fråga om ett sådant överklagande får domstolens beslut enligt 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) inte överklagas. - Av den angivna bestämmelsen följer att kammarrättens beslut inte får överklagas. C.N:s överklagande ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2009-04-02, Perttu)