RÅ 2009 not 50

Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd fick inte överklagas

Not 50. Överklagande av N.Q. m.fl. av beslut ang. prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen i mål om uppehållstillstånd. - Migrationsverket avslog N.Q:s m.fl. ansökningar om bl.a. uppehållstillstånd samt förordnade om utvisning från Sverige. Efter överklagande avslog Länsrätten i Skåne län, Migrationsdomstolen, genom dom den 17 juni 2008 överklagandet (mål nr UM 1281-08). N.Q. m.fl. fullföljde sin talan hos Migrationsöverdomstolen, som i beslut den 6 oktober 2008 inte meddelade prövningstillstånd. - N.Q. m. fl. överklagade Migrationsöverdomstolens beslut. -Regeringsrätten (2009-04-08, Heckscher, Wennerström, Nord, Kindlund, Ståhl):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd får enligt 16 kap. 9 § tredje stycket utlänningslagen (2005:716) inte överklagas. Överklagandena ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandena. (fd I 2009-04-01, Axelsson)