RÅ 2009 not 58

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Då den som begärt att få ta del av allmän handling avlidit hade den avlidnas föräldrar inte rätt att inträda som parter i målet / Frågan om utlämnande av allmän handling förföll då den som begärt att få ta del av handlingen avled och den avlidnas föräldrar hade inte rätt att inträda som parter i målet

Not 58. Överklagande av N.M. ang. rätt att få ta del av patientjournal. - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutade den 10 december 2007 att inte bifalla N.M:s begäran att få ta del av sin patientjournal som nämnden inhämtat med anledning av hennes anmälan om felbehandling. N.M. överklagade beslutet hos Kammarrätten i Stockholm som avslog överklagandet genom dom den 27 januari 2009. -N.M. överklagade kammarrättens dom. - A-M.M. och S.M. upplyste härefter i skrivelse till Regeringsrätten att N.M. avlidit den 11 mars 2009. De vidhöll för egen del dotterns begäran samt begärde att få ta del av ytterligare handlingar och uppgifter rörande bl.a. dotterns behandling. -Regeringsrätten (2009-04-21, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Frågan huruvida N.M. haft rätt att ta del av begärda journaler förföll i och med att hon avled. Överklagandet tas därför inte upp till prövning. - A-M.M. och S.M. har inte varit parter i målet. Deras talan ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet såvitt avser frågan huruvida N.M. har rätt att ta del av begärda journaler. - Regeringsrätten avvisar A-M.M:s och S.M:s talan. (fd II 2009-04-21, Törnered)