RÅ 2009 not 59

Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då dennes talan i kammarrätten bifallits

Not 59. Överklagande av Falu kommun i mål ang. fastighetstaxering. - Vid förenklad fastighetstaxering 2004 beslutade Skatteverket att indela fastigheten Herrhagen 1:2 i Falu kommun som hyreshusenhet. Falu kommun överklagade beslutet med yrkande att fastigheten i stället skulle indelas som specialbyggnad - vårdbyggnad. Sedan Skatteverket beslutat att inte ändra sitt beslut avslog Länsrätten i Dalarnas län kommunens överklagande. Kommunen överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Sundsvall, som i dom den 10 november 2008 biföll överklagandet. - Falu kommun överklagade kammarrättens dom.Regeringsrätten (2009-04-22, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får kammarrätts beslut överklagas hos Regeringsrätten av den som det angår, om det gått honom emot. Eftersom kammarrättens avgörande inte har gått Falu kommun emot saknar kommunen rätt att överklaga kammarrättens dom. Överklagandet ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2009-04-22, Olsson)