RÅ 2009 not 79

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Prövotid enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (läkare som hade ordinerat homeopatiska läkemedel ansågs ha ett berättigat intresse av att få frågan prövad trots att prövotiden hade passerat, prejudikatskäl)

Not 79. Överklagande av A.F. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål som gällde prövotid enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. - I anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) den 21 oktober 2004 yrkade Socialstyrelsen i första hand att legitimerade läkaren A.F. skulle föreskrivas prövotid och i andra hand att han skulle åläggas disciplinpåföljd. Som grund för ansökan anförde Socialstyrelsen att A.F. genom sitt sätt att undersöka, vårda och behandla vårdsökande inte utfört sitt arbete som läkare i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt visat allvarliga brister i yrkesutövningen. - HSAN, som fann att A.F:s handläggning avvikit markant från vetenskap och beprövad erfarenhet, beslutade den 22 november 2005 att föreskriva en prövotid om tre år. - A.F. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som i dom den 28 februari 2007 avslog överklagandet. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 13 februari 2008 att inte meddela prövningstillstånd. - A.F. överklagade beslutet och yrkade att Regeringsrätten skulle medge honom rätt att få länsrättens dom prövad i kammarrätten. Han anförde bl.a. följande. Länsrättens bedömning är svepande och generaliserande och tar inte upp de granskade patientfallen var för sig. Den bygger på okunskap om att homeopatisk behandling har vetenskapligt stöd och är en metod som är officiellt accepterad för användning av läkare inom hela EU liksom större delar av övriga världen. I vart fall är homeopati en alternativmedicinsk behandlingsmetod som får tillämpas av legitimerade vårdgivare i Sverige under de förutsättningar som anges i Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 3900-1998. Dessa förutsättningar har förelegat i fråga om alla de patienter som är aktuella i målet. - Socialstyrelsen medgav bifall till yrkandet om prövningstillstånd i kammarrätten men bestred ändring i sak. -Regeringsrätten (2009-05-26, Billum, Nordborg, Hamberg, Brickman, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 5 kap. 6 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) kan en prövotid om tre år föreskrivas för den som fått legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården, om denne varit oskicklig vid utövning av sitt yrke eller på annat sätt visat sig olämplig för yrket och varning inte framstår som en tillräckligt ingripande åtgärd eller inte kan komma i fråga enligt 2 eller 4 §. - Regeringsrätten noterar inledningsvis att den av HSAN föreskrivna prövotiden om tre år har passerat. Med hänsyn bl.a. till att det som förekommit under prövotiden enligt 5 kap. 7 § 4 LYHS kan beaktas ifall fråga om återkallelse av legitimation skulle uppkomma får dock A.F. ändå anses ha ett berättigat intresse av att få frågan prövad. - Länsrättens dom innebär att en läkare föreskrivits prövotid enligt LYHS bl.a. på grund av att han ordinerat homeopatiska läkemedel till patienter. I målet aktualiseras frågor om och när det är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet eller på annan grund godtagbart för en läkare att använda sig av alternativmedicinska medel. Dessa frågor är otillräckligt belysta i rättspraxis. Några avgöranden som belyser de närmare förutsättningarna för att föreskriva prövotid för en legitimerad yrkesutövare finns inte heller. Det får anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att dessa frågor prövas av högre rätt. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd med anledning av A.F:s överklagande. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar A.F. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Länsrätten i Stockholms läns dom den 28 februari 2007 i mål nr 28030-05. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2009-04-29, Hofvander)