RÅ 2009 not 8

Kammarrätt avgjorde mål utan att invänta en av klaganden förutskickad komplettering (återförvisning) / Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd undanröjdes och målet återförvisades då kammarrätten inte inväntat en av klaganden förutskickad komplettering

Not 8. Överklagande av A.D. och T.D. ang. prövningstillstånd i mål om föreläggande enligt rennäringslagen. - Länsstyrelsen i Jämtlands län förelade i beslut den 16 januari 2008 bl.a. A.D. och T.D. att slakta eller sälja ett visst antal renar. De överklagade beslutet hos Länsrätten i Jämtlands län som i dom den 2 oktober 2008 avslog deras överklagande. Länsrättens dom överklagades av dem båda hos Kammarrätten i Sundsvall. I överklagandet begärde de anstånd till den 20 november 2008 med att komma in med en komplettering av talan. Kammarrätten - som den 30 oktober 2008 beslutade att länsstyrelsens beslut, såvitt avsåg A.D. och T.D., tills vidare inte skulle gälla - beslutade den 17 november 2008 att inte meddela prövningstillstånd. A.D. och T.D. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd och upphäva kammarrättens beslut. De anförde bl.a. att kammarrätten avgjort målet oberoende av den utveckling av talan som de senare skulle komma in med. -Regeringsrätten (2009-02-09, Wennerström, Stävberg, Kindlund, Lundin, Ståhl):Skälen för Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och företar målet till omedelbart avgörande. - I kammarrätten begärde A.D. och T.D. anstånd med att inkomma med en komplettering av sin talan. Därför borde det ha stått klart för kammarrätten att de önskade komplettera målet inför prövningen av frågan om prövningstillstånd. Vid sådant förhållande borde kammarrätten ha tagit ställning till deras anståndsbegäran och - vid avslag på denna begäran - berett dem tillfälle att inom viss tid slutföra sin talan inför beslutet om prövningstillstånd. Så skedde emellertid inte utan kammarrätten beslutade utan ytterligare åtgärder att inte meddela prövningstillstånd. Mot bakgrund härav bör kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd upphävas och målet visas åter till kammarrätten för ny handläggning. - Regeringsrätten erinrar om att vid denna utgång gäller alltjämt kammarrättens beslut den 30 oktober 2008 om inhibition av länsstyrelsens föreläggande avseende A.D. och T.D. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och visar målet åter till kammarrätten för ny handläggning. (fd I 2009-01-21, Öjemark; regeringsråden Lundin och Ståhl deltog inte i avgörandet av frågan om prövningstillstånd).