RÅ 2010 not 106

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Sjukersättning (genom material som tillfördes i kammarrätten fanns synnerliga skäl att pröva överklagandet)

Not 106. Överklagande av J.L. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om sjukersättning. - Försäkringskassan avslog en ansökan från J.L. om sjukersättning med motiveringen att hans arbetsförmåga inte var stadigvarande nedsatt på grund av sjukdom med minst en fjärdedel. Han överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som avslog överklagandet i dom den 4 juni 2009 (mål nr 7203-09). Genom beslut den 25 augusti 2009 fann Kammarrätten i Stockholm inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Under handläggningen i Försäkringskassan yttrade sig Försäkringskassans försäkringsmedicinske rådgivare (FMR). Han ansåg att det medicinska underlaget inte styrkte arbetsoförmåga och anförde vidare. Status förefaller kopierat från dr Anita Andersson Hallunda VC 080702. Dr S. (läkaren som utfärdat det utlåtande som fanns i ärendet) har alltså inte gjort en egen kroppsundersökning av patienten vilket givetvis minskar trovärdigheten av hans underlag om han inte bildat sig en egen uppfattning. - I överklagandet till kammarrätten anförde J.L. att FMRs yttrande var felaktigt eftersom läkaren hade undersökt honom. Han åberopade en skrivelse från verksamhetschefen vid den aktuella vårdcentralen i vilken hon bekräftade detta och vidare uttalade att FMRs yttrande varit till skada för J.L. eftersom länsrättens dom baserats på felaktiga grunder. Försäkringskassan beklagade det inträffade. - J.L. yrkade i sitt överklagande att Regeringsrätten skulle bevilja honom sjukersättning. Till stöd för sin talan åberopade han bl.a. ett beslut den 9 juni 2010 i vilket JO uttalar att FMRs formulering var osaklig och vittnar om att han inte läst läkarutlåtandena i ärendet med den noggrannhet som måste krävas. - Regeringsrätten (2010-11-23, Heckscher, Sandström, Lundin) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och att avgöra målet omedelbart. - Eftersom kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd gäller målet i Regeringsrätten frågan om prövningstillstånd ska meddelas i kammarrätten. Enligt 34 a § andra stycket 3 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätt om det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Genom det material som tillfördes målet i kammarrätten kom det fram att underlaget för Försäkringskassans beslut var missvisande på ett sådant sätt att det finns synnerliga skäl att pröva J.L:s överklagande. Därför ska prövningstillstånd i kammarrätten meddelas. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar J.L. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Länsrätten i Stockholms läns dom den 4 juni 2009 i mål nr 7203-09. Handlingarna lämnas över till kammarrätten för fortsatt handläggning. - (mål nr 6579-09, fd I 2010-11-09, Samuelsson)