RÅ 2010 not 115

Ansökan av E.Å. om återställande av försutten tid

Not 115. Ansökan av E.Å. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Jönköping beslutade den 9 april 2010 att inte meddela E.Å. prövningstillstånd i ett mål om sjukersättning. Hon överklagade kammarrättens beslut. I beslut den 18 juni 2010 avvisade kammarrätten överklagandet med motiveringen att det kommit in för sent. Det skulle ha kommit in till kammarrätten senast den 16 juni 2010 men kom in först den 17 juni 2010. Enligt uppgift från Posten hade överklagandet avskilts för kammarrätten samma dag. - E.Å. överklagade avvisningsbeslutet och ansökte om återställande av försutten tid. Hon anförde bl.a. följande. Försändelsen med överklagandet lämnades in som rekommenderat brev den 15 juni 2010 kl. 15.53 och avskildes då för kammarrättens räkning i avskild, låst och spårbar värdetransport. Försändelsen skulle enligt Postens utfästelse ha levererats den 16 juni men på grund av en pilotstrejk levererades den i stället den 17 juni. - E.Å. åberopade bl.a. en skrivelse från Posten av vilken framgick att försändelsen på grund av pilotstrejk den 16 juni levererades till Kammarrätten i Jönköping först den 17 juni. Hon bifogade ett utdrag från Postens hemsida enligt vilket rekommenderade inrikesförsändelser når ut till hela Sverige över en natt. - Regeringsrätten (2010-12-01, Almgren, Dexe, Brickman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Kammarrättens beslut att avvisa överklagandet . Överklagandet av kammarrättens beslut den 9 april 2010 att inte meddela prövningstillstånd skulle ha kommit in till kammarrätten inom två månader från den dag E.Å. fick del av beslutet. Hon fick del av beslutet den 16 april 2010. Överklagandet skulle därför ha kommit in till kammarrätten senast den 16 juni 2010. - Av 44 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) följer att en handling anses ha kommit in till rätten den dag då försändelsen med handlingen anlänt till rätten. Kan det antas att handlingen en viss dag har avskilts för rätten på postkontor anses handlingen ha kommit in den dagen om den kommit behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag. - Av utredningen i målet framgår att posten avskiljs för kammarrätten när den kommer till postkontoret i Jönköping, vilket är samma dag som kammarrätten får posten. I det aktuella fallet har posten alltså avskilts för kammarrätten den 17 juni 2010. Överklagandet har således kommit in en dag för sent. Kammarrättens beslut att avvisa det är därför riktigt. - Återställande av försutten tid . Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen får tiden för överklagande återställas om den försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Av utredningen i målet framgår att förseningen i postgången berodde på en pilotstrejk. Den försuttna tiden för att överklaga kammarrättens beslut bör därför återställas, varför ansökningen ska bifallas. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrätten bifaller ansökningen om återställande av försutten tid. - (mål nr 5147-10, fd I 2010-11-23, Bartholf Axelsson)