RÅ 2010 not 127

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bygglov / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Då föreläggande att rätta åtgärd som utan bygglov vidtagits på en fastighet hade riktats mot personer som inte längre var ägare till fastigheten (ändringsskäl) / Bygglov (föreläggande att rätta åtgärd som utan bygglov vidtagits på en fastighet hade riktats mot personer som inte längre var ägare till fastigheten, ändringsskäl)

Not 127. Överklagande av C.H. och P.H. i mål ang. prövningstillstånd i mål om bygglov och ingripande enligt plan- och bygglagen. - C.H. och P.H. beviljades 2005 bygglov för tillbyggnad av ett hus på en fastighet i Vaxholms kommun. Tillbyggnaden översteg den byggnadsarea som medgetts i beslutet om bygglov. Stadsbyggnadsnämnden i Vaxholm beslutade den 25 april 2007 att avslå C.H:s och P.H:s ansökan om bygglov i efterhand för den utförda åtgärden. I samma beslut förelades de, i egenskap av ägare till fastigheten när åtgärden utfördes, att senast den 31 augusti 2007 ha minskat en altan med sex kvadratmeter. Såväl Länsstyrelsen i Stockholms län som Länsrätten i Stockholms län (dom den 21 augusti 2009) avslog deras överklaganden men ändrade tiden för fullgörande av föreläggandet. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 19 januari 2010 att inte meddela prövningstillstånd men ändrade tiden för fullgörande av föreläggandet. - C.H. och P.H. yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens beslut och ålägga kammarrätten att pröva deras överklagande, alternativt återförvisa målet till kommunen för återkallande av föreläggandet. - Regeringsrätten (2010-12-20, Almgren, Dexe, Hamberg, Lundin, Brickman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och att omedelbart avgöra frågan om prövningstillstånd i kammarrätten. - Enligt 34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om anledning förekommer till ändring i det slut som länsrätten kommit till. - Enligt 10 kap. 14 § första stycket plan- och bygglagen (1987:10) får byggnadsnämnden då någon utan lov har vidtagit en åtgärd som kräver bygglov förelägga ägaren av fastigheten att inom viss tid vidta rättelse. - C.H. och P.H. har i sina överklaganden till länsstyrelsen, länsrätten, kammarrätten och Regeringsrätten uppgett att de inte längre är ägare av fastigheten. Av fastighetsregistret framgår att de överlät fastigheten den 1 februari 2007, dvs. innan nämnden meddelade föreläggandet om rättelse. Det borde således för kammarrätten ha framstått som osäkert om föreläggandet var lagligen grundat och därmed om länsrättens dom var riktig. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd med anledning av C.H:s och P.H:s överklagande. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar C.H. och P.H. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av deras överklagande av Länsrätten i Stockholms läns dom den 21 augusti 2009. (mål nr 1213-10, fd 2010-12-01, Rosenquist Robertson)