RÅ 2010 not 16

Återställande av försutten tid, försenad postgång m.m.

Not 16. Ansökan av L.W. om återställande av försutten tid ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om undersökningstillstånd enligt minerallagen. - Kammarrätten i Sundsvall beslutade den-1-september-2008 att inte meddela prövningstillstånd i mål angående undersökningstillstånd enligt minerallagen, i vilket dom hade meddelats den 13 februari 2008 av Länsrätten i Norrbottens län. L.W. överklagade länsrättens dom genom en skrivelse som kom in till kammarrätten den-2-oktober-2008. Senaste dag för överklagande var den 1 oktober 2008. I beslut den 9 oktober 2008 avvisade kammarrätten L.W:s överklagande på grund av att det kommit in för sent. L.W. överklagade kammarrättens beslut den 1 september 2008 och ansökte om återställande av försutten tid att överklaga. Han anförde bl.a. följande. Hans överklagande poststämplades den 26 september men kom in till kammarrätten först den 2 oktober. Överklagandet kom in för sent på grund av långsam postbefordran. - Regeringsrätten (2010-02-11, Almgren, Hamberg, Stenman) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. L.W:s överklagande skulle ha kommit in till kammarrätten senast onsdagen den 1 oktober 2008. Av det poststämplade kuvertet som innehöll överklagandet framgår att det lämnats för postbefordran fredagen den 26 september i sådan tid att postbehandling kunnat äga rum samma dag. Att försändelsen kommit in till kammarrätten först torsdagen den 2 oktober får antas bero på en försening i postgången som L.W. inte haft anledning att räkna med. L.W. får därför anses ha haft giltig ursäkt för att försändelsen med överklagandet inte kommit in i rätt tid (se RÅ 2006 ref. 20). - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten återställer den försuttna tiden för överklagande av kammarrättens beslut den-1 september-2008 i mål nr 927-08. - (mål-nr-7272-08, fd II 2010-02-02, Mattsson) I beslut senare samma dag fann Regeringsrätten inte skäl att meddela prövningstillstånd i målet om prövningstillstånd.