RÅ 2010 not 28

Ansökan av C.H. om återställande av försutten tid

Not 28. Ansökan av C.H. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Sundsvall beslutade den 18 september 2009 att inte meddela C.H. prövningstillstånd i mål om handikappersättning. C.H. överklagade kammarrättens beslut men kammarrätten avvisade i beslut den 12 januari 2010 hennes överklagande som för sent inkommet. C.H. överklagade kammarrätten avvisningsbeslut och anförde bl.a. följande. På grund av en trafikolycka har hon svårt med tid och rum och skriver och uppfattar fel. I stället för oktober 2009 skrev hon september 2009. Eftersom delgivningskvittot registrerats den 26 oktober 2009 hos kammarrätten bör det datumet gälla. - Regeringsrätten (2010-03-17, Almgren) : Skälen för Regeringsrättens avgörande. C.H:s överklagande av kammarrättens beslut har kommit in för sent. Kammarrättens avvisningsbeslut ska därför fastställas. - C.H:s talan får anses innefatta också en ansökan om återställande av försutten tid. - I 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) föreskrivs att tiden för överklagande får återställas om den försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Det har inte kommit fram någon omständighet som utgör skäl för att återställa den försuttna tiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrätten avslår C.H:s ansökan om återställande av försutten tid. (mål nr 411-10, fd II 2010-03-16, Perttu)