RÅ 2010 not 55

Överklagande som enligt intyg hade lämnats i kammarrättens brevlåda under sista dagen i överklagandefristen ansågs ha kommit in i rätt tid

Not 55. Överklagande av U.H. av kammarrätts beslut att avvisa överklagande i mål ang. körkortsingripande. - Länsstyrelsen beslutade den 23 januari 2009, vid omprövning av ett tidigare meddelat preliminärt beslut, att meddela U.H. varning på grund av att han gjort sig skyldig till hastighetsöverträdelse den 16 oktober 2008. U.H. överklagade beslutet till Länsrätten i Göteborg, som i dom den 5 maj 2009 avslog överklagandet. U.H. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Göteborg, som den 3 juli 2009 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. U.H. delgavs kammarrättens beslut den 17 augusti 2009. Han överklagade kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd genom en skrivelse som inkomststämplades hos kammarrätten den 8 september 2009. I beslut den 17 september 2009 avvisades hans överklagande av kammarrätten. Kammarrätten angav som skäl för detta att U.H. fått del av beslutet den 17 augusti 2009 och att överklagandet kommit in först den 8 september 2009 och alltså för sent. - U.H. överklagade kammarrättens avvisningsbeslut och anförde bl.a. följande. Den 7 september 2009 var sista dag för överklagande. Han lämnade sitt överklagande i kammarrättens brevlåda den 7 september före kl. 24.00. Hans överklagande borde rätteligen ha inkomststämplats den 7 september 2009. - U.H. gav in och åberopade ett intyg från U.Z. Denne intygade att U.H. den 7 september 2009 lämnade ett svarskuvert i kammarrättens postlåda, på adress Stora Nygatan 21 i Göteborg. - Regeringsrätten (2010-06-11, Jermsten) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Enligt 6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska ett överklagande av kammarrätts beslut ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. - Kammarrättens beslut den 3 juli 2009 kom U.H. till del den 17 augusti 2009 enligt delgivningskvitto. Sista dag för överklagande av kammarrättens beslut var den 7 september 2009. Enligt kammarrättens inkomststämpel kom U.H:s överklagande in till kammarrätten den 8 september 2009. U.H. har emellertid invänt att han lagt överklagandet i kammarrättens brevlåda den 7 september 2009 före kl. 24.00 och gett in och åberopat intyg som styrker denna uppgift. Regeringsrätten finner att han får anses ha visat att överklagandet kommit in till kammarrätten i rätt tid. Kammarrättens avvisningsbeslut den 17 september 2009 ska därför upphävas. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut den 17 september 2009. (mål nr 6376-09, fd II 2010-06-10, Mattsson). I beslut samma dag fann Regeringsrätten inte skäl att meddela prövningstillstånd i körkortsmålet.