RÅ 2010 not 64

Inväntat en av klaganden förutskickad komplettering / Kammarrätt avgjorde mål utan att invänta en av klaganden förutskickad komplettering (återförvisning) / Kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd undanröjdes och målet återförvisades då kammarrätten inte

Not 64. Överklagande av C.H. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om arbetslöshetsförsäkring. - Akademikernas erkända arbetslöshetskassa satte ned C.H:s dagpenning med 25 procent under 40 ersättningsdagar. Länsrätten i Stockholms län avslog i dom den 26 maj 2009 C.H:s överklagande. I överklagande hos Kammarrätten i Stockholm anförde C.H. att han önskade bilägga bl.a. ett läkarutlåtande av vilket skulle framgå vilka arbetsuppgifter han inte klarade av att utföra och att han skulle skicka handlingar så snart det var möjligt. Kammarrätten beslutade den 18 september 2009 att inte meddela prövningstillstånd. - C.H. yrkade att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd. Han anförde bl.a. att han inte fått tillfälle att komplettera sin talan med handlingar som styrkte hans sak.- Regeringsrätten (2010-06-21, Sandström, Lundin, Saldén Enérus) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och företar målet till omedelbart avgörande. - Vad C.H. anfört i överklagandet hos kammarrätten måste förstås så att han begärde anstånd med att komplettera målet inför kammarrättens avgörande i prövningstillståndsfrågan. - Vid sådant förhållande borde kammarrätten ha tagit ställning till hans anståndsbegäran och - vid avslag på denna begäran - berett honom tillfälle att inom viss tid slutföra sin talan inför beslutet om prövningstillstånd. Så skedde emellertid inte utan kammarrätten beslutade utan ytterligare åtgärder att inte meddela prövningstillstånd. Mot bakgrund härav bör kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd upphävas och målet visas åter till kammarrätten för fortsatt behandling. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och visar målet åter till kammarrätten för fortsatt behandling. - Regeringsråden Eliason och Ståhl var av skiljaktig mening och anförde: I likhet med majoriteten anser vi att kammarrätten borde ha tagit ställning till C.H:s begäran om anstånd för att komma in med ett läkarutlåtande. C.H. hade dock i länsrätten lämnat in ett läkarutlåtande som alltså fanns med i kammarrättens beslutunderlag och han har i Regeringsrätten anfört att det är svårt att ordna ett antedaterat utlåtande. Vi bedömer det därför som uteslutet att kammarrätten - även om anstånd medgivits - skulle ha kommit till en annan slutsats i frågan om prövningstillstånd skulle beviljas. Vi anser därför att överklagandet ska avslås. (mål nr 7226-09, fd 2010-05-19, Perttu)