RÅ 2010:46

Särskilda skäl har förelegat att låta en person få fortsätta att vara medlem i arbetslöshetskassan trots att hon inte inom föreskriven tid har betalat medlemsavgiften för en månad.

Unionens Arbetslöshetskassa (arbetslöshetskassan) beslutade den 23 april 2008 att vidhålla sitt tidigare beslut om att E.G:s medlemskap i arbetslöshetskassan upphörde den 1 juni 2007 på grund av att hon inte betalat medlemsavgiften för mars månad sistnämnda år. Arbetslöshetskassan fann att det inte förelåg särskilda skäl att ändå medge fortsatt medlemskap.

Länsrätten i Stockholms län

E.G. överklagade arbetslöshetskassans beslut hos länsrätten och yrkade att få kvarbli som medlem i kassan och anförde bl.a. följande. Hon blev sjukskriven fr.o.m. mars 2007 och har nästan inga minnen av vad som hände i mars 2007. Hon var deprimerad utan möjlighet att medicinera och hade ganska nyligen fått en svår kronisk sjukdom med ständiga smärtor som förvärrades. Hon var först gravid och därefter nyförlöst med ett mycket krävande äldre syskon till det nyfödda barnet. Sammantaget blev allt detta för mycket för henne. Påminnelsen från arbetslöshetskassan angående obetald avgift för mars har antagligen blivit liggande i det kaos som rådde i hemmet. Hon anser inte att det av arbetslöshetskassan anförda prejudicerande fallet är jämförbart med hennes situation. Hon har efter bästa förmåga i det skick hon befunnit sig i betalat sina medlemsavgifter med ett undantag, nämligen mars månads medlemsavgift. Hon åberopar till stöd för sin talan utdrag ur sjukgymnastjournal, daganteckning från Arbetsförmedlingen, journalanteckning från Viktoriagruppen (specialbarnmorskor inriktade på förlossningsrädsla), journalutdrag från mödravårdscentralen, beslut från Arvika kommun angående utökad tid på förskola samt läkarintyg.

Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet och anförde följande. Arbetslöshetskassan ifrågasätter inte att E.G. under en längre tid har haft problem med sin hälsa och mått dåligt, vilket styrks av såväl intyg som ingått i arbetslöshetskassans utredning samt av intyg som sänts direkt till länsrätten. Mot bakgrund av den rättspraxis som finns på området finner arbetslöshetskassan emellertid inte att de skäl E.G. åberopar är sådana särskilda skäl som avses i 47 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK.

Domskäl

Länsrätten i Stockholms län (2008-12-08, ordförande Laakso Utvik) yttrade, efter att ha redovisat tillämpliga lagrum i 45 § första stycket och 47 § andra stycket LAK, följande: I målet är ostridigt att E.G. inte inom föreskriven tid till arbetslöshetskassan har erlagt medlemsavgift för mars månad 2007. Hon har inte heller anmält förhållande på vilket befrielse från betalningsskyldighet kan grundas. Hon ska därmed anses ha utträtt ur kassan. För att enskild ska kunna kvarstå som medlem i arbetslöshetskassan trots att hon inte har erlagt avgiften inom föreskriven tid krävs särskilda skäl. - Kammarrätten i Stockholm (mål nr 2008-2000) har ansett att en medlem har haft särskilda skäl att kvarstå som medlem när medlemmen har kunnat uppvisa intyg från psykiatrisk klinik, vari anges att medlemmen var sjuk under tid som medlemsavgiften skulle betalas. Kammarrätten i Jönköping har i en dom (mål nr 2302-2002) kommit fram till att en person som bl.a. hamnat i en livskris och depression inte haft särskilda skäl att kvarstå som medlem. Kammarrätten i Göteborg (mål nr 7161-2003) fann att en person inte styrkt att han varit förhindrad att betala medlemsavgiften i rätt tid. De skäl som sökanden uppgett, bl.a. heltidssjukskrivning på grund av depression och utbrändhet, utgjorde enligt kammarrättens mening inte särskilda skäl att få kvarstå som medlem. - Av det läkarintyg som E.G. har bifogat framgår att hon var deprimerad våren 2007 och distriktsläkaren skriver att ”han väl kan förstå att E.G. i så fall missat att betala en räkning till arbetslöshetskassan”. Mot bakgrund av ovan angivna praxis på området finner länsrätten emellertid att något sådant särskilt skäl som gör att E.G. ändå kan få behålla sitt medlemskap i arbetslöshetskassan inte har visats i målet. Arbetslöshetskassan har således haft fog för sitt beslut och överklagandet ska avslås. - Länsrätten avslår överklagandet.

kammarrätten och vidhöll sin talan

E.G. överklagade länsrättens dom hos kammarrätten och vidhöll sin talan.

Domskäl

Kammarrätten i Stockholm (2009-04-23, Wahlqvist, Råberg, referent, Hammar) yttrade: Kammarrätten fastställer länsrättens dom.

Regeringsrätten

E.G. överklagade kammarrättens dom hos Regeringsrätten och yrkade att beslutet att utesluta henne ur arbetslöshetskassan skulle upphävas. Hon anförde bl.a. följande. Arbetslöshetskassans beslut om uteslutning bör upphävas av sociala och humanitära skäl. Diagnosen fibromyalgi, som ställdes under våren 2006, var en av många faktorer som sammantaget ledde till en depression. Avgörande för depressionen under vintern och våren var hennes graviditet, som ledde till att hon inte kunde medicinera, och oron för den kommande förlossningen. När så förlossningen var över och allt hade gått bra blev fibromyalgin mycket svårare. Det är känt att fibromyalgi kan förbättras under graviditet på grund av hormoners inverkan. När vardagen plötsligt blev kaos samt både kropp och psyke svek henne blev en räkning liggande. Pengarna fanns, men inte den mentala och fysiska kapaciteten. Ytterligare en faktor var att arbetslöshetskassan under år 2007 började debitera sina medlemmar separat i stället för som tidigare tillsammans med fackavgiften, dvs. det tillkom en räkning som hon inte hade rutin på att betala sedan tidigare. Allt detta sammantaget medförde att hon överhuvudtaget inte var medveten om räkningen i fråga. Hon betalade räkningen när tillvaron hade stabiliserats lite och hon blev medveten om att den existerade. Hon anser att hon efter 22 års sammanhängande medlemskap i fack och arbetslöshetskassa har straffats orimligt hårt för ett enda misstag och att de sociala och medicinska omständigheter som hon anfört måste kunna ses som ett särskilt skäl till att hon ska beviljas fortsatt medlemskap.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. De av E.G. anförda omständigheterna samt vad som i övrigt har framkommit av handlingarna i ärendet utgör inte sådana särskilda skäl som krävs för att E.G. ska få fortsätta att vara medlem i arbetslöshetskassan, trots att hon inte betalat medlemsavgiften inom föreskriven tid.

Regeringsrätten (2010-06-14, Heckscher, Dexe, Lundin, Ståhl, Saldén Enérus) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 45 § LAK ska en medlem anses ha trätt ut ur arbetslöshetskassan, om medlemmen vid utgången av andra månaden efter den tid på vilken en medlemsavgift belöper inte har betalat avgiften till kassan och inte heller har anmält ett förhållande på vilket befrielse från betalningsskyldighet kan grundas. Medlemmen ska anses ha trätt ut ur kassan vid den tidpunkten.

Om det finns särskilda skäl, får styrelsen enligt 47 § andra stycket LAK besluta att en medlem får fortsätta att vara medlem även om medlemmen inte inom den tid som framgår av 45 § betalat medlemsavgiften.

Frågan i målet är om det finns särskilda skäl att låta E.G. kvarstå som medlem i arbetslöshetskassan trots att hon inte inom föreskriven tid har betalat medlemsavgiften för en månad, mars 2007.

Distriktsläkare Erik Bursell anförde följande i intyg den 7 april 2008. E.G. är för honom välkänd och har under de senaste åren haft besvär med fibromyalgi samt depressionsepisoder. Under sådana episoder blir hon ostrukturerad, rörig och har svårt att sköta hem och löpande uppgifter, exempelvis att hålla reda på räkningar. Våren 2007 var hon mycket sjuk i just detta, och han kan väl förstå att hon i så fall missat att betala en räkning till arbetslöshetskassan på grund av sjukdom enligt ovan.

Kurator Lena Johansson anförde bl.a. följande i intyg den 11 augusti 2008. E.G. kom till henne första gången i maj 2007 efter remiss från Erik Bursell. I remissen stod tydligt att E.G. efterfrågade hjälp av kurator med papper till olika myndigheter. E.G:s pågående depression och ångest inför kontakt med myndigheter gjorde att hon saknade förmåga att sortera och organisera bland de papper som hade samlats på hög under en längre tid. Hennes bedömning är att E.G. vid tidpunkten hade svårt att koncentrera sig samt hade uppmärksamhetssvårigheter. Hon upplevde E.G. som en splittrad person i ett kaotiskt läge i livet med små möjligheter att prioritera saker i rätt ordning. Hon gav E.G. stöd i sorteringen av papper och bidrog med att hjälpa henne att skicka iväg en del av dem till olika myndigheter.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

E.G. har som förklaring till att hon inte i rätt tid betalade medlemsavgiften för en månad hänvisat till att hon led av fibromyalgi och depression samt att hennes hemsituation var kaotisk. Hennes uppgifter bekräftas av inlämnade intyg och utdrag ur patientjournaler. Regeringsrätten finner att de medicinska och sociala omständigheter som E.G. har åberopat är av sådan karaktär att de, med beaktande bl.a. av att hon missat att betala avgiften för endast en månad, utgör särskilda skäl att låta henne få fortsätta att vara medlem i arbetslöshetskassan.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver underinstansernas avgöranden och förklarar att arbetslöshetskassan inte borde ha uteslutit E.G.

Föredraget 2010-05-19, föredragande Wenneberg, målnummer 4903-09