RH 1993:123

Kronofogdemyndigheten har avvisat ett överklagande av myndighetens beslut om utmätning av överskjutande skatt såsom för sent inkommet. Hovrätten har undanröjt avvisningsbeslutet och omedelbart prövat överklagandet i sak, eftersom det överklagade beslutet inte bevisligen delgivits klaganden och någon besvärstid därför inte ansetts ha börjat löpa.

För uttagande av Energiputs i Stockholm KB:s fordran utmätte Kronofogdemyndigheten i Nacka den 21 juli 1993 A.S. tillkommande överskjutande skatt. Utmätningsbeslutet med upplysning om hur man överklagar skickades i lösbrev till A.S.

I skrift som kom kronofogdemyndigheten tillhanda den 3 augusti 1993 begärde A.S. rättelse av utmätningen. Dagen efter beslutade kronofogdemyndigheten att lämna denna begäran utan bifall.

I skrift som kom in till kronofogdemyndigheten den 31 augusti 1993 överklagade A.S. utmätningsbeslutet. I beslut den 6 september 1993 avvisade kronofogdemyndigheten besvären såsom för sent inkomna med hänvisning till att A.S. måste anses ha blivit delgiven utmätningsbeslutet den 3 augusti 1993 då begäran om rättelse kom in till kronofogdemyndigheten.

A.S. överklagade kronofogdemyndighetens beslut om avvisning och yrkade att hovrätten med undanröjande av detta skulle pröva besvären över utmätningen i sak, varvid utmätningsbeslutet skulle hävas.

Svea hovrätt (1993-11-10, hovrättsråden Sture Holmbergh och Kerstin Fridéen samt t.f. hovrättsassessorn Claes Mårtensson, referent) meddelade följande beslut.

A.S. har till stöd för att avvisningsbeslutet skall undanröjas gjort gällande att han inte tagit del av kronofogdemyndighetens beslut utan endast genom skattemyndigheten underrättats om att beslutet fattats. Hans hustru har dock vid något tillfälle talat om en handling rörande utmätning, som han skulle ha erhållit, men det är oklart för A.S. när detta skedde och vad handlingen innehöll. Han har därför varit okunnig om formen och senaste dag för besvär över beslutet.

Utmätningsbeslutet skickades i lösbrev till A.S. Det är därför med hänsyn till vad han anfört inte visat att A.S. blivit delgiven beslutet på sådant sätt att besvärstiden börjat löpa. Hovrätten undanröjer därför kronofogdemyndighetens beslut av den 6 september 1993 om avvisning.

Hovrätten, som vid denna bedömning i frågan om avvisning anser sig omedelbart kunna pröva överklagandet i sak, får i den frågan anföra följande.

A.S. har gjort gällande att det utmätta beloppet omfattas av hans beneficium. Utmätning i överskjutande skatt omfattas emellertid inte enligt 68 § 6 mom. tredje stycket uppbördslagen av bestämmelserna om beneficium i 5 kap.1-3 §§utsökningsbalken. Vad A.S. anfört kan därför inte föranleda att kronofogdemyndighetens beslut ändras.

Hovrätten lämnar A.S:s yrkande om att utmätningsbeslutet skall hävas utan bifall.

Målnummer Ö 3539/93