RH 1993:131

En kronofogdemyndighet är inte behörig att avvisa ett överklagande på annan grund än att överklagandet har gjorts för sent.

Kronofogdemyndigheten i Stockholms län, Sundbybergskontoret, underrättade A.S. om att myndigheten hade upptagit en ansökan om utmätning mot henne. A.S. anförde besvär mot kronofogdemyndighetens åtgärd.

Kronofogdemyndigheten (1993-08-02, kronofogden Lars Hellgren) avvisade A.S:s överklagande med motiveringen att kronofogdemyndighetens åtgärd att sända henne underrättelse inte gick att överklaga.

A.S. överklagade kronofogdemyndighetens avvisningsbeslut.

Svea hovrätt (1993-10-12, hovrättslagmannen Lars-Göran Åsbring, hovrättsrådet Erik Bergenfalk och t.f. hovrättsassessorn Gert Jansson, referent) konstaterade i sitt beslut inledningsvis att kronofogdemyndigheten endast haft att pröva om besvärstalan hade fullföljts i rätt tid och att prövningen av frågan om något annat hinder förelegat mot besvärstalans upptagande skulle göras av hovrätten. Hovrätten anförde följande.

Kronofogdemyndigheten har i överensstämmelse med vad som har anförts inte varit behörig att avvisa A.S:s överklagande på den grunden att talan inte får föras mot beslutet. Hovrätten undanröjer därför kronofogdemyndighetens avvisningsbeslut av den 2 augusti 1993.

1 det läge som härigenom har uppkommit kvarstår A.S:s överklagande av kronofogdemyndighetens åtgärd att sända underrättelse till henne om att myndigheten upptagit en ansökan om utmätning. Som kronofogdemyndigheten har angett i det nu undanröjda beslutet är den åtgärd som vidtagits enligt 18 kap. 4 § och 6 § andra stycket utsökningsbalken inte möjlig att överklaga. Hovrätten avvisar därför A.S:s nu ifrågakomna besvärstalan.

Målnummer Ö 3292/93