RH 1993:69

Tryckeri har dels till beställaren dels direkt till kunden levererat beställda trycksaker. Fråga om omfattningen av beställarens undersökningsplikt beträffande påstådda fel i det levererade godset.

Oy Tilgmann Ab (Tilgmann) väckte vid Linköpings tingsrätt talan mot Biltema i Linköping Aktiebolag (Biltema) med yrkande att Biltema skulle förpliktas att till Tilgmann utge 284 183 kr jämte ränta.

Tilgmann anförde till utveckling av sin talan: Tilgmann är ett finskt företag som bedriver verksamhet som bl.a. beställningstryckeri. Biltema är ett företag som bedriver verksamhet i Sverige, Norge och Finland med försäljning av bl.a. biltillbehör dels på postorder, dels i varuhus. I sin marknadsföring använder Biltema en produktkatalog. Katalogen skickas till olika målgrupper. Biltema anlitade Tilgmann för tryckningen under åren 1978-1984. I september 1983 träffades ett avtal om att Tilgmann skulle trycka Biltemas höst/vinterkatalog 1984, katalog nummer 72, i 500 000 exemplar. Den 4 maj 1984 lämnade Tilgmann en offert avseende tryckning av bilagor till katalogen. Först i augusti skedde en beställning av bilagor. Med början i september 1984 levererades katalogen med bilagor och Biltema fakturerades 2005801 kr 71 öre. Biltema betalade 1509 591 kr medan återstoden, 496 210 kr 71 öre, innehölls såsom avdrag för påstådda limbindningsfel, sammanblandningsfel och tryckkvalitetsfel i katalogerna samt för påstådd feldebitering. För att främja en förlikning mellan parterna medgav Tilgmann avdrag med 212027 kr. Återstoden av fordran är det belopp som yrkas i målet.

Biltema anförde till utveckling av bestridandet: Biltema säljer för ca 300 miljoner kr om året. Katalogen används som ansikte utåt. Den är därför mycket viktig och det har stor betydelse att den är korrekt. Tyvärr var det en hel del som "klickade" hos Tilgmann vid den nu aktuella tryckningen. Detta berodde sannolikt på en för gammal och utsliten maskinpark. - Eftersom det varit problem med kvaliteten på tidigare års kataloger diskuterades detta vid beställningen av den nu omtvistade katalogen. Företrädare för båda parterna var överens om att säkerhetsåtgärder skulle vidtas för att om möjligt förebygga undermåliga exemplar. Efter att Biltema fått försäkran om förbättrad kvalitetskontroll från företrädare för Tilgmann lades beställningen ut på Tilgmann. - Förarbetet av det tekniska materialet gjordes hos Biltema. Vid något tillfälle på sommaren 1984 var U.L. från Biltema över hos Tilgmann och godkände ett provtryck. Den 30 augusti 1984 levererades de första katalogerna. Det var 15 000 svenska kataloger som levererades på pall direkt till Biltema i Linköping. Ingen där hann gå igenom de här första pallarna. Den 31 augusti 1984 levererades 12000 norska kataloger. Den 4 september skickades adresserade kataloger ut direkt till posten för distribution till kunder. Samma dag tog U.L. kontakt med Tilgmann och anmärkte på bindningen. Man hade nu börjat öppna pallarna och det hade utbrutit panik när man upptäckte att blad lossnade när man bläddrade i katalogerna. Samtidigt ringde en norsk säljare och påpekade att samma fel noterats i de norska katalogerna. Även kunder ringde och klagade. B.L. på Tilgmann var allvarligt bekymrad över att katalogen var så totalt misslyckad. På Biltema började man nu titta närmare på katalogerna. Man upptäckte då att det beträffande den trycktekniska kvaliteten, vilken man varit så angelägen om, hade gått helt snett. J.Ö. på Biltema gjorde en sammanställning över de fel och brister han upptäckte. Klagomål framfördes underhand till O.R. och R.W. på Tilgmann. Förutom limbindningsproblem och trycktekniska brister upptäckte man att svenska kataloger innehöll norska blad och vice versa. Detta innebar att kunder ringde och klagade på att katalogerna innehöll olika priser.

Biltema hävdade att tryckkvaliteten var genomgående dålig i samtliga kataloger och yrkade därför ett avdrag med 10 % av priset på de kataloger som Biltema ansåg sig vara i och för sig betalningsskyldig för, eller 80 367 kr. (Till detta kom limbindningsfel och sammanblandningsfel samt en feldebitering. Dessa poster redovisas ej i detta referat.)

Tilgmann anförde i fråga om ersättning för trycktekniska brister: Tilgmann bestrider att det förelegat genomgående sådana brister i samtliga kataloger. Den tryckmässiga kvaliteten är en följd av den kostnadsnivå parterna valt och det tillvägagångssätt man använt sig av. Normalt gör Tilgmann själv de filmer som skall ligga till grund för bilderna, men för att spara pengar gjorde Biltema själv filmerna. Katalogerna trycktes på en viss sorts papper vilket gav en sämre kvalitet. Dessa kataloger var inte sämre än tidigare års. Biltema tog risker vid tryckningen och skall bära dessa själv. - I samband med rullbyten kan de första arken på varje ny rulle bli felaktiga och därför kontrollerar man och sorterar bort dessa. Om man släpper igenom ark före kontrollen så kan felaktiga blad komma med i katalogen. Trots att det inte är visat att felaktiga blad kommit med har Tilgmann medgett avdrag med 62 080 kr för 17 000 kataloger. Detta motsvarar 100 ark per byte vid de 170 byten som skedde. Biltema har yrkat avdrag med 142 447 kr.

Linköpings tingsrätt (1991-03-22, rådmännen Gunnar Hillman och Lennart Andersson samt tingsfiskalen Karin Jonsson) anförde i domskälen bl. a.: Vittnesförhör har på kärandens begäran hållits med O.R. och på svarandens begäran med U.L., C-G.S., S-O.G. och N.S.

Målet rör bl. a. frågan om Biltema äger rätt till prisavdrag på grund av bristande tryckteknisk kvalitet.

I målet är upplyst att en del av katalogerna levererades direkt till Biltema på pallar vilka vardera rymmer c:a 3 000 exemplar, och en del levererades till posten för direkt distribution till kunder.

U.L., dåvarande marknadschef på Biltema, har uppgett att man tog stickprov ur de pallar som kom till Biltema och att man tog ut några kataloger från olika sidor av varje pall. Sammanlagt plockade de ut några hundra kataloger. Katalogerna delades ut till olika anställda som kontrollerade dem. Vid denna stickprovskontroll upptäcktes kataloger med limbindningsfel, sämre tryckkvalitet och sammanblandningsfel. Man fick även telefonsamtal från kunder som påpekade felen. Man reklamerade till Tilgmann och de lovade att åtgärda felen. Tryckkvaliteten var inte mycket att göra åt, men limbindningen blev tidvis bättre. Antalet exemplar med limbindningsfel har U.L. beräknat med utgångspunkt från de uppgifter han fått från B.L. på Tilgmann om hur många kataloger som var felaktiga och de stickprovskontroller Biltema gjorde. Stickprovskontrollerna har även legat till grund för beräkningen av antalet kataloger med sammanblandningsfel och tryckkvalitetsavvikelse. När man hittade kataloger med fel i en pall, bedömde man att felet förelåg i alla kataloger i samma pall. Man förde inga protokoll över kontrollerna, men man sparade de felaktiga katalogerna.

C-G.S. har även han berättat att man tog stickprov ur så många pallar som möjligt och att man tog två kataloger ur varje pall. Hittade man fel i dessa kataloger, kunde man hämta fler ur samma pall om denna fanns kvar. Man upptäckte först exemplar med limbindningsfel. Senare upptäcktes även sammanblandningsfel och brister i tryckkvaliteten. Det var svårt att hitta kataloger med acceptabel tryckkvalitet, inte ens hälften hade det.

O.R., dåvarande försäljningschef på Tilgmann, har uppgett att Tilgmanns maskinella utrustning kontrollerades 1984-85 och att den då var fullgod. Tilgmann hade en god kontroll och kvalitet. O.R. var själv nere på tryckeriet och såg att kontroll av tryckningen skedde. Tilgmann band de första katalogerna men sedan togs bindningen över av R.O. Packning och pallning av katalogerna skedde hos Tilgmann och leveranserna utgick därifrån.

S-O.G. som driver eget tryckeri, har berättat att han gått igenom 20 kataloger och i dessa funnit trycktekniska brister. Katalogerna har han själv slumpmässigt valt ut från fyra olika pallar. Alla kataloger är olika. Det föreligger fel på färghållning och det finns misspassningar.

Genom vittnesmålen med U.L., C-G.S. och S-O.G. får det anses visat att ett stort antal kataloger var behäftade med fel avseende limbindning, sammanblandning och tryckkvalitet. Av vittnesmålen framgår också att beräkningarna av antalet felaktiga kataloger gjorts utifrån stickprov ur ett antal pallar. Med hänsyn härtill och till att det inte föreligger någon närmare dokumentation av den gjorda kontrollen av katalogerna, kan det inte anses att Biltema styrkt att fel förelegat i större antal kataloger än vad Tilgmann redan medgett prisavdrag för. Biltema har därför inte rätt till ytterligare prisavdrag.

Biltema vädjade mot tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle ogilla Tilgmanns talan.

Tilgmann bestred ändring.

Göta hovrätt (1993-03-18, hovrättslagmannen Ulla Malander, hovrättsråden Lennart Thorelli, referent, och Johan Stenberg samt hovrättsassessorn Ulf Ljungdahl) anförde i domskälen beträffande frågan om trycktekniska fel:

Det är ostridigt att fel av det slag Biltema påstått förekommit och skall medföra prisavdrag. Tvisten gäller således främst frågan hur många kataloger som var felaktiga och - såvitt avser trycktekniska fel - prisavdragets storlek.

U.L., S-O.G., N.S. och O.R. har hörts på nytt. De har lämnat i allt väsentligt samma uppgifter som återgivits i tingsrättens dom med de tillägg som framgår nedan.

Hovrätten har på yrkande av Biltema inhämtat yttrande från Grafiska Kammaren med frågor dels om orsaken till de trycktekniska felen kan anges dels om den slutsatsen kan dras att motsvarande trycktekniska fel föreligger i samtliga exemplar av katalogen.

På Tilgmanns begäran har K.O. som deltagit i Kammarens handläggning, hörts som sakkunnig i hovrätten.

Parterna har anfört:

Biltema: Samtliga svenska och norska kataloger var behäftade med trycktekniska fel. Dessa bestod i att bilderna var diffusa och att färgerna inte motsvarade det provtryck, s.k. chromalintryck, som låg till grund för tryckningen. Felen har uppstått genom att tryckningen utförts i en tryckpress som var utsliten i förening med att de tryckare, som utfört arbetet, brustit i uppmärksamhet och därför underlåtit att fortlöpande justera tryckpressen.

Tilgmann: Det bestrids att katalogen genomgående haft sådana brister i kvaliteten att prisavdrag skall förekomma. Däremot vitsordas att vissa kataloger har brister. Felen har uppstått genom att tryckarna inte följt sina instruktioner att ta bort feltryck som uppstod i samband med byte av pappersrulle. Normalt kasseras då ett visst antal ark. Med utgångspunkt från det antal rullbyten som skett i pressarna har Tilgmann medgett att fullt avdrag får göras för 17 000 ex. av katalogen.

Beträffande felens beskaffenhet och i vilken omfattning de förekommit framgår följande av utredningen.

Sammanlagt trycktes närmare 463 000 svenska och norska kataloger. Dessa levererades till Biltema under tiden den 13 augusti - den 8 oktober vid 13 tillfällen. Cirka hälften av dessa kataloger var direktadresserade till kunderna och distribuerades av posten.

Grafiska Kammaren har gjort sin granskning utifrån de anmärkningar som förtecknats av S-O.G. Efter samråd med Kammaren har han plockat ut 80 kataloger och sänt till Kammaren för granskning. Katalogerna har tagits från fyra pallar som vardera innehöll 3 000 kataloger. Från fyra ställen på varje pall har S-O.G. tagit fem efter varandra liggande kataloger. Kammaren har i sitt utlåtande anfört att den inte prövar om urvalet gjorts enligt korrekta statistiska metoder och därvid överlämnat till hovrätten att bedöma om och i vilken grad urvalsmetoden har betydelse för värderingen av Kammarens svar. Kammaren konstaterar att det ostridigt finns vissa fel i de kataloger som undersökts. Vissa fel har berott på att kontrollen av färg/fuktbalans brustit under tryckningen. Bland felen finns också ett stort antal s.k. registerfel, som kan bero på antingen brister i tryckpressen eller bristande kontroll av tryckare eller en kombination av båda. Det finns också fel som grundar sig på felaktig repro. Med hänsyn till att ett registerfel och fel i färg/fukthållning kan variera under tryckningens gång kan Kammaren inte med absolut säkerhet uttala att ett visst konstaterat sådant fel på en viss sida förekommer i hela upplagan. Kammaren konstaterar dock att det med hänsyn till frekvens och spridning är sannolikt att alla katalogexemplar innehåller flera ark med påtagliga sådana fel. Sammanfattningsvis uttalar Kammaren att det inte är sannolikt att något från tryckteknisk synpunkt helt felfritt exemplar funnits i den totala upplagan.

Hovrättens bedömning:

Biltema har bevisskyldigheten för sitt påstående att hela den tryckta upplagan haft trycktekniska fel. Biltemas undersökning i samband med leveranstillfällena har enligt U.L:s uppgifter skett på grundval av stickprovskontroller. Det urval som ställts till Grafiska Kammarens förfogande har skett enligt Kammarens anvisningar från pallar som funnits kvar hos Biltema.

Vid bedömningen av vilka krav som kan ställas på bevisningen från Biltemas sida måste beaktas att godset bestod av ett mycket stort antal kataloger och att en betydande del av dessa sänts direkt till kunder genom postverkets försorg. Biltema har i och för sig haft möjlighet att föranstalta om ytterligare, mer omfattande undersökning, exempelvis genom att återkräva kataloger levererade till återförsäljare och kunder. Denna möjlighet skulle emellertid ha varit förenad med kostnader som inte stått i rimlig proportion till felet som det tedde sig vid tiden för leveransen. Det bör även beaktas att Tilgmann inte ens påstått att felen berott på omständigheter som rättats till under leveranstiden. Det får sålunda godtagas att undersökningen av leveransen begränsats till stickprovskontroller.

Av U.L:s uppgifter, som inte vederlagts, framgår att de stickprovskontroller han gjort vid leveranstillfällena givit vid handen att trycktekniska brister funnits i de då granskade exemplaren. Det urval som gjorts inför Grafiska Kammarens granskning får med hänsyn till vad som anförts i det föregående anses ha haft en rimlig omfattning. Hovrätten finner därför att Kammaren till grund för sin bedömning får anses ha haft ett med hänsyn till metod och omfattning godtagbart urval av kataloger. Vid angivna förhållanden och på grund av vad som uttalats i Grafiska Kammarens utlåtande i förening med K.O:s utsaga som sakkunnig får Biltema anses ha visat att de konstaterade felen inte, som Tilgmann invänt, enbart uppstått i samband med rullbyten utan att de funnits i hela den levererade upplagan.

Vid sådant förhållande skall Biltema berättigas att - utöver vad Tilgmann redan medgett - nedsätta fakturabeloppet med 80 367 kr.

Hovrätten gjorde den ändring i tingsrättens dom som föranleddes av denna bedömning.

Målnummer T 159/91