RH 1993:77

En husvagn, som gäldenären använder till stadigvarande bostad, har inte ansetts kunna undantas från utmätning.

Till betalning av R.K:s skulder till enskilda borgenärer utmätte Kronofogdemyndigheten i Västmanlands län en R.K. tillhörig husvagn värderad till 15 000 kr. R.K. yrkade i hovrätten att utmätningen skulle hävas. Som grund för sitt yrkande anförde han att husvagnen utgjorde hans och hans sambos stadigvarande bostad.

Svea hovrätt (1993-06-24, hovrättsråden Bengt Karle och Christine Möller samt t.f. hovrättsassessorn Eric Frieberg, referent) lämnade besvären utan bifall och upptog som skäl: Bestämmelsen i 5 kap.utsökningsbalken om undantag från utmätning med hänsyn till gäldenärens behov hindrar inte att en husvagn utmäts även då den används som stadigvarande bostad av gäldenären och hans familj.

Målnummer Ö 2174/93