RH 1993:79

Universell testamentstagare är ett aktiebolag. Skyldskap föreligger mellan testamentsvittnena och aktieägare som genom bolaget kan gynnas av testamentet. Fråga om ogiltighet av testamente på grund av vittnesjäv.

M.M. J.M. S.M. och P.J. legala arvingar till avlidne P-O.J. ansökte vid tingsrätten om stämning å I Aktiebolag och yrkade att ett av P-O.J. upprättat testamente skulle förklaras ogiltigt såvitt avsåg ett universellt förordnande till svarandebolaget. De åberopade härvid såsom grund att vittnesjäv enligt 10 kap 4 § 2 st ärvdabalken förelåg, eftersom testamentet bevittnats av A.S. och T.S. föräldrar till B.S. och U.F. vilka tillsammans ägde 44 procent av aktierna i svarandebolaget och innehade röstmajoritet, och härigenom njöt förmån av testamentet. Svarandebolaget bestred käromålet under påstående att bestämmelsen i 10 kap 4 § 2 st ärvdabalken skulle tolkas restriktivt efter sin ordalydelse.

Stockholms tingsrätt (1991-06-13, hovrättsassessorn Stina Lagergren) förklarade testamentet ogillt i den del som avsåg förordnandet till bolaget eftersom det förhållandet att ett bolag insatts som testamentstagare inte kunde medföra att tillämpning av bestämmelsen om vittnesjäv var utesluten, samt att personer som ägde aktier i bolaget, dvs både B.S. och U.F. gynnades av testamentet, varför vittnesjäv förelåg för dessas föräldrar.

Bolaget vädjade mot tingsrättens dom och yrkade i hovrätten att den av M.M. och medparter vid tingsrätten förda talan skulle lämnas utan bifall. M.M. och medparter bestred ändring.

Svea hovrätt (1991-11-21, t.f. hovrättslagmannen Ann-Christine Zachrisson, hovrättsrådet Owe Matton och t.f. hovrättsassessorn Anna Tofften, referent) fastställde tingsrättens domslut och anförde såsom skäl härför följande. Enligt 10 kap 4 § ärvdabalken får inte någon vara testamentsvittne vid förordnande till förmån för bl a honom själv, hans föräldrar eller hans barn. Denna bestämmelse har till syfte att skydda testator från otillbörlig påverkan av testamentsvittnet.

Uppenbart är att B.S. och U.F. som också tingsrätten funnit, kan gynnas av testators förordnande till förmån för bolaget. Med B.S:s och U.F:s dominerande ägarställning och bestämmande inflytande i bolaget kan i praktiken dessa personer inte bara vid driften av bolaget förfoga över dess tillgångar utan också bestämma över bolagets bestånd och vid bolagets upplösning skifta ut tillgångarna till delägarna. Enligt hovrättens mening måste en sådan ställning i bolaget vara av avgörande betydelse vid bedömningen av jävsfrågan. En tillämpning av bestämmelserna om vittnesjäv kan i förevarande fall inte vara utesluten enbart därför att en juridisk person utsetts till testamentstagare. Varken avfattningen av bestämmelsen i 10 kap 4 § ärvdabalken eller rättspraxis torde strida mot detta synsätt.

Mot den bakgrunden och med hänsyn till syftet med bestämmelserna finner hovrätten inte skäl frångå tingsrättens bedömning. Tingsrättens domslut skall således fastställas.

Målnummer T 875/91