RH 1994:114

Konsument, som har lämnat in en matta för tvättning vid ett tvätteri, har inte ansetts bevisskyldig för att skada som visat sig efter tvättningen har uppkommit på grund av att tvätteriet har hanterat mattan felaktigt.

L.L. lämnade in en matta för tvättning hos D-Tvätten HB. Bolagsmannen G.O. tog emot mattan vid inlämningen, granskade den och fann att bolaget kunde åta sig att tvätta den. När G.O. efter tvättningen skulle hänga upp mattan för torkning fann han en ca 10 cm lång reva i mattan.

L.L. yrkade vid Växjö tingsrätt att bolaget skulle förpliktas att till honom betala bl.a. 4 000 kr som ersättning för den förstörda mattan. Bolaget bestred yrkandet och vitsordade 1 500 kr som ett i och för sig skäligt belopp.

Som grund för sitt yrkande anförde L.L. att bolaget tvättat mattan på ett sådant sätt att den hade skadats och därmed ej utfört tvättningen på ett fackmannamässigt sätt. Bolaget anförde som grund för bestridandet bl.a. att skadan på mattan ej hade orsakats av den tvättning som bolaget utfört.

Vid tingsrätten hördes - förutom L.L. och G.O. - bl.a. tvättinrättningshavaren C-E.C., Stockholm.

Växjö tingsrätt (1993-10-12, rådmannen Kjell Bylund) ogillade käromålet och anförde följande.

Vad L.L. anfört samt vad som framgått av vittnesförhöret med C-E.C. beträffande det sätt på vilket mattan tvättats ger ej skäl för någon annan bedömning av G.O:s uppgifter än att mattan tvättats på ett sätt vilket får anses vara brukligt. L.L. kan mot bakgrund härav ej anses ha visat att bolaget utsatt hans matta för en större risk att skadas än vad som kan anses vara normalt vid utförandet av tjänster av detta slag. Kemtvätten av mattan kan därför ej anses ha utförts på ett icke fackmässigt sätt. Vid sådant förhållande saknas anledning att pröva huruvida G.O. insett eller bort inse att genom tvättningen en risk för skada på mattan förelåg. Då L.L. sålunda inte visat att bolaget orsakat skadan på mattan skall käromålet ogillas.

L.L. överklagade tingsrättens dom och yrkade bifall till sin talan. Bolaget bestred ändring.

Göta hovrätt (1994-12-05, hovrättsråden Carl Wilhelm Nisser och Lars Friedner, referent, samt t.f. hovrättsassessorn Patrik Claeson) förpliktade med ändring av tingsrättens dom bolaget att betala bl.a. 1 500 kr till L.L.. Hovrätten anförde följande.

Parterna är ense om att mattan var skadad, när L.L. skulle hämta den efter tvättningen, och att några synliga skador inte fanns på mattan när han lämnade in den för tvättning. Skadan har således uppkommit under den tid som bolaget har haft hand om mattan. Någon särskild bevisning från L.L:s sida om att skadan beror på ett felaktigt utförande av den tillhandahållna tjänsten fordras enligt hovrättens mening då inte.

Enligt 31 § konsumenttjänstlagen är näringsidkare skyldig att ersätta konsument för skada på grund av fel, om inte näringsidkaren visar att felet beror på ett förhållandet utanför hans kontroll. Ett sådant förhållande skulle kunna vara att mattan haft ett fel som inte var synligt när den lämnades till tvättning men som därefter kommit i dagen. Någon bevisning om att så varit fallet har bolaget emellertid inte fört. Inte heller har bolaget på annat sätt visat att felet beror på ett förhållande utanför bolagets kontroll. Hovrätten finner därför att bolaget är skadeståndsskyldigt mot L.L. för mattans värde. Mot bolagets bestridande har L.L. inte visat att värdet varit större än vad bolaget vitsordat, 1 500 kr.

Målnummer FT 657/93