RH 1994:131

Delägare i fastighet har genom inrop på offentlig auktion förvärvat hela fastigheten. Det har i sådant fall ansetts att köparen skall erlägga stämpelskatt endast för den andel som före försäljningen tillhörde annan.

Genom köpebrev den 1 juni 1989 överlät B.W. fastigheten Vellinge Ljunghusen 5:40 till S.K. och C.S. för en köpeskilling om 1 460 000 kr. De sistnämnda ägde därefter fastigheten till hälften vardera och erhöll också den 9 juni 1989 lagfart på fastigheten i enlighet härmed. Trelleborgs tingsrätt förordnade genom beslut den 31 maj 1994 att fastigheten skulle för delägarnas gemensamma räkning utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Den 28 juli 1994 hölls offentlig auktion, varvid fastigheten ropades in av S.K.. Enligt köpebrev den 15 augusti 1994 förvärvade S.K. fastigheten Vellinge Ljunghusen 5:40 för en köpeskilling om 1 332 000 kr. Genom beslut den 21 november 1994 beviljade inskrivningsmyndigheten i Trelleborgs domsaga lagfart på fastigheten för S.K. och fastställde stämpelskatten till 19 980 kr.

S.K. överklagade inskrivningsmyndighetens beslut och yrkade att hovrätten skulle förordna att stämpelskatt skulle utgå endast på hälften av fastigheten samt anförde: Han har varit lagfaren ägare till hälften av fastigheten sedan den 1 juni 1989, i följd varav endast halva fastigheten inköptes på den offentliga auktionen. Han skall inte behöva betala stämpelskatt på den del han redan ägde.

Kammarkollegiet bestred ändring och anförde: Fastigheten såldes med stöd av lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt, vilket innebär att fastigheten i sin helhet utbjöds till försäljning för delägarnas gemensamma räkning. Fastställt pris avsåg likaså hela fastigheten. Den omständigheten att S.K. i sin egenskap av delägare vid likvidavräkningen kan tillgodoräkna sig det värde som belöper på den tidigare ägda andelen förändrar inte detta förhållande. Inskrivningsmyndigheten har således förfarit riktigt.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1994-12-20, hovrättsråden Björn Eilard och Agneta Ohlsson, referent, samt t.f. hovrättsassessorn Anders Neergaard) ändrade inskrivningsmyndighetens beslut och nedsatte stämpelskatten till 9 990 kr samt förordnade att Domstolsverket utan särskild ansökan skulle återbetala för mycket erlagd stämpelskatt. I sina skäl anförde hovrätten.

Den upplösning av samäganderättsförhållandet som skett genom auktionen och det i anledning därav upprättade köpebrevet har inte påverkat S.K:s tidigare fastighetsinnehav. Han har således genom köpet inte med äganderätt åtkommit annat än den del av fastigheten som han inte tidigare ägde, nämligen C.S:s hälftendel av fastigheten. Det belopp som skall läggas till grund för beräkningen av stämpelskatten blir därför hälften av köpeskillingen eller 666 000 kr. Då stämpelskatten är femton kronor för varje fullt tusental kronor av egendomens värde, skall stämpelskatten fastställas till 9 990 kr.

Målnummer Ö 1737/94