RH 1994:29

Sedan tingsrätt efter gemensam ansökan dömt till äktenskapsskillnad, har mannen överklagat domen och yrkat att äktenskapsskillnaden skall föregås av betänketid. Hovrätten har undanröjt domen och förordnat om betänketid.

Makarna I.A. och O.A. ansökte gemensamt om äktenskapsskillnad. Sollentuna tingsrätt (1993-12-17, rådmannen Georg Sterzel) dömde enligt 5 kap. 1 § äktenskapsbalken till äktenskapsskillnad mellan parterna.

I.A. överklagade tingsrättens dom och yrkade sex månaders betänketid. O.A. bestred I.A:s yrkande.

Svea hovrätt (1994-03-08, hovrättsråden Sture Holmbergh, referent, och Bo Wiegert samt t.f. hovrättsassessorn Claes Mårtensson) meddelade detta beslut:

Parterna har vid tingsrätten gemensamt ansökt om äktenskapsskillnad. Tingsrätten har meddelat dom i enlighet med parternas yrkande.

I.A. har i hovrätten förklarat att han önskar att domen på äktenskapsskillnad skall föregås av betänketid.

Då makarna inte är ense om att äktenskapet skall upplösas genast skall dom på äktenskapsskillnad, enligt 5 kap. 2 § äktenskapsbalken, föregås av betänketid.

Hovrätten undanröjer därför tingsrättens dom på äktenskapsskillnad, förordnar att den sökta äktenskapsskillnaden skall föregås av betänketid - som börjat löpa den 14 december 1993 - och visar målet åter till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Tingsrätten kommer att meddela dom på äktenskapsskillnad om någon av parterna framställer särskilt yrkande härom sedan betänketid har löpt under minst sex månader. Sådant yrkande skall framställas muntligen inför tingsrätten eller skriftligen. Har sådant yrkande inte framställts inom ett år från betänketidens början, är frågan om äktenskapsskillnad förfallen. Avvisas talan om äktenskapsskillnad eller avskrivs mål därom, upphör betänketiden.

Målnummer T 121/94