RH 1995:195

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 41 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: F.A:s personbil har den 27 januari 1995 vid 21.44-tiden förts av annan trots att denne före färden förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till 0,59 milligram/liter och trots att framförandet av fordonet inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. F.A. har vid angivet tillfälle främjat den andres rattfylleribrott genom att med vetskap om att denne förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att han kunde komma att göra sig skyldig till rattfylleri tillåta honom att föra F.A:s personbil.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom eller, i andra hand, straffnedsättning.

Rubricering: medhjälp till grovt rattfylleri (4 a § 1 p trafikbrottslagen och 23 kap. 4 § brottsbalken.)

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: F.A:s brott är sådant att fängelse normalt skall ådömas. Vad som framkommit i målet om F.A. ger inte anledning att frångå normalpåföljden. Han skall därför ådömas fängelse.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.