RH 1995:196

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 42 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: U.A. har den 28 augusti 1994 vid 00.25-tiden fört en lastbil på vägen mot Långviken i Luleå trots att han förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till minst 0,50 milligram per liter (0,76).

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § 1 p trafikbrottslagen).

Påföljd: skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Skäl: I hovrätten har inhämtats personutredning beträffande U.A. i form av yttrande från Frivårdsmyndigheten Halmstad. Av yttrandet och U.A:s uppgifter vid huvudförhandlingen i hovrätten har framkommit bl.a. följande. U.A. skadades allvarligt i en trafikolycka år 1981 och blev på grund av skadorna så småningom sjukpensionerad. Han missbrukar sedan flera år periodvis alkohol i form av starköl. Perioderna kommer med ojämna mellanrum och är olika långa; den senaste var för en månad sedan. Han har aldrig fått någon behandling för sitt missbruk. Han har nu bestämt sig för att helt sluta dricka alkohol. Frivårdsmyndigheten, som anser att det finns risk för återfall i likartad brottslighet och behov av övervakning, har i sitt yttrande föreslagit att U.A. döms till skyddstillsyn med föreskrift att undergå kontraktsvård enligt en för honom uppgjord behandlingsplan. U.A. har förklarat sig villig att genomgå behandling i enlighet med planen. - Påföljden för brott av den art som U.A. begått bestäms normalt till fängelse. Det som har framkommit angående U.A:s personliga förhållanden talar emellertid för att man i detta fall bör välja skyddstillsyn med föreskrift för U.A. att genomgå den behandlingsplan som han förklarat sig villig att följa. Hovrätten finner att de skäl som talar för ett sådant påföljdsval väger tyngre än skälen för fängelse.