RH 1995:210

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 56 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: G.L. har den 13 april 1995 fört en personbil på vägar inom bl.a. Österåkers kommun efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i utandningsluften efter färden uppgått till 0,86 milligram per liter.

Personliga förhållanden: Av ett yttrande den 1 september 1995 av Frivården Stockholm Nordväst framgår att G.L. efter viss överkonsumtion av alkohol nu har fått insikt och bearbetar sina problem genom att delta i en behandling vid beroendekliniken vid Hässelby-Vällingby alkoholmottagning. Behandlingen, som påbörjades i april 1995, beräknas pågå under minst ett år. Enligt Frivården vore ett avbrott i behandlingen olyckligt. Mot denna bakgrund har Frivården föreslagit att G.L. skall ådömas skyddstillsyn med föreskrifter att underkasta sig vård för sitt missbruk. Behandlingen består enligt G.L. i samtalsterapi en- två gånger i månaden och provtagning en gång i veckan; det ingår också i behandlingen att han skall ta antabus.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen.)

Påföljd: fängelse två månader.

Skäl: Det rattfylleribrott G.L. har gjort sig skyldig till är allvarligt. Alldeles särskilda skäl krävs därför för att påföljden skall kunna bestämmas till något annat än ett fängelsestraff. Den behandling mot alkoholmissbruk som G.L. för närvarande underkastar sig är inte tillräckligt omfattande och ingripande för att en inte frihetsberövande påföljd skall kunna väljas. Vad som förekommit här ger således inte anledning att frångå tingsrättens bedömning i påföljdsfrågan.