RH 1995:212

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 58 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: K.P. har den 24 juni 1995 fört en personbil på Smögenbron i Sotenäs kommun efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen efter färden uppgått till 0,54 milligram per liter utandningsluft.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § 1 p trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: Ett grovt rattfylleri av den beskaffenhet K.P. gjort sig skyldig till skall föranleda fängelse, om inte särskilda skäl talar för en icke frihetsberövande påföljd. Enligt hovrättens mening föreligger inte några sådana skäl i detta fall.