RH 1995:214

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 60 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: A.A. har den 21 januari 1995 kl 21.25 på Edsvägen i Vänersborg fört personbil efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till minst 0,85 milligram per liter.

Yrkande i hovrätten: en icke frihetsberövande påföljd.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: Grovt rattfylleri är brott av sådan art att fängelse normalt skall väljas som påföljd. Endast om särskilda skäl föreligger kan annan påföljd komma i fråga. Av yttrande från Frivården Vänersborg och A.A:s egna uppgifter framgår att A.A:s personliga förhållanden är sådana att det inte föreligger något övervakarbehov. En dom på skyddstillsyn skulle därför inte fylla någon funktion. Av motiven (prop. 1993/94:44 s. 37) till den lagändring som trädde i kraft den 1 februari 1994 framgår att domstolarna vid valet av påföljd endast i klara undantagsfall och med mycket stor restriktivitet bör välja villkorlig dom som påföljd. Några skäl för att döma till villkorlig dom har inte framkommit.