RH 1995:217

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 63 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: R.G. har den 12 augusti 1995 vid 23.35-tiden fört personbil på Rosenborgsgatan i Karlstad efter att ha förtärt alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i utandningsluften efter färden uppgått till 0,75 milligram per liter.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § 1 p trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: R.G. är 18 år gammal. Han förekommer inte i kriminalregistret. Av utredningen framgår att R.G. kört en betydande sträcka och att körningen till stor del skett i centrala delar av Karlstad en lördagkväll då normalt tät trafik råder samt att han haft en hög alkoholkoncentration i utandningsluften. Körningen har med hänsyn till det anförda inneburit en påtaglig trafikfara. Rattfylleribrottet är därmed av sådan art att påföljden bör bestämmas till fängelse om det inte föreligger särskilda omständigheter som talar för en lindrigare påföljd. Av inhämtat yttrande från frivårdsmyndigheten i Karlstad framgår att R.G. lever under socialt ordnade former. Han bor i föräldrahemmet och går på tredje året på det tekniska programmet på gymnasiet. Det finns ingen utredning som tyder på att R.G. har alkoholproblem. Det inträffade förefaller vara en engångsföreteelse, varför frivårdsmyndigheten inte finner att det föreligger något övervakningsbehov. Vad som sålunda och i övrigt förekommit om R.G:s personliga förhållanden utgör inte skäl att frångå fängelsepåföljd.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.