RH 1995:219

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 65 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: H.U. har den 18 juni 1994 vid 23.45-tiden fört personbil på Laholmsvägen-Viktoriagatan-Slottsgatan-

Timmermansleden i Halmstad efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till minst 0,50 milligram per liter (1,13).

Personliga förhållanden: Frivårdsmyndigheten har i yttrande anfört följande. H.U:s sociala situation är ordnad. Han är sammanboende sedan ett antal månader tillbaka. Han har inte missbruksproblem men brottet är missbruksrelaterat varför myndigheten anser att han behöver stöd och kontroll genom övervakning. Under övervakningstiden avser myndigheten att ge information om hur alkohol påverkar individen både fysiskt och psykiskt. För att markera allvaret i brottet föreslås att skyddstillsynen kombineras med föreskrift om samhällstjänst.

Yrkande i hovrätten: fängelse.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § 1 p och 3 p trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse fjorton dagar.

Skäl: Det föreligger inte särskilda skäl att i detta fall döma till annat än normalpåföljden för grovt rattfylleri, som är fängelse. Gärningens straffvärde motiverar ett längre fängelsestraff än en månad. Emellertid är upplyst att H.U. i anledning av tingsrättens dom numera fullgjort den honom ålagda samhällstjänsten om 40 timmar samt att han dessutom inom skyddstillsynens ram haft täta kontakter med övervakaren och genomgått ett program avsett för personer som dömts för rattfylleri. Vid bestämmandet av fängelsestraffets längd skall nämnda förhållande beaktas. Fängelsestraffets längd kan därför stanna vid 14 dagar.