RH 1995:224

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 70 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: B.W. har den 27 maj 1995 fört personbil på Christian IV:s väg i Kungälv efter att ha druckit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hennes utandningsluft efter färden uppgått till 1,02 milligram per liter.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: Brottet får anses vara av sådan art att fängelse normalt bör ådömas. B.W. har den 12 maj 1992 godkänt ett strafföreläggande på 50 dagsböter för rattfylleri begånget den 14 mars samma år. Det brott, varom i målet är fråga, innebär således att B.W. återfallit i trafiknykterhetsbrott. Frågan är då om särskilda omständigheter föreligger som kan föranleda att en icke frihetsberövande påföljd väljs. - Av ett kompletterande yttrande från den 6 oktober 1995 från Frivården Göteborgs förorter framgår bl.a. följande. I mitten av juli 1995 beviljades B.W. bistånd i form av placering på motivationshemmet Gudhemsgården. Placeringen, som var frivillig, var första delen i den tänkta behandlingen för B.W.. Den 24 augusti 1995 lämnade B.W. Gudhemsgården och hennes motivation ansågs svårbedömd. Sedan den 31 augusti 1995 bor B.W. på Länkhemmet Åbohus på Hisingen och hon har återvänt till sitt arbete som kontorist. Enligt hennes egen uppgift är hon motiverad att genomgå behandling för sina missbruksproblem. I yttrandet föreslås att B.W. döms till skyddstillsyn med särskild föreskrift att genomgå Skyddsvärnets behandlingsprogram. Till frivårdsmyndighetens yttrande har fogats en behandlingsplan för s.k. kontraktsvård. Enligt detta förslag till behandling skall B.W. ha enskilda samtal med kurator en gång per vecka och genomgå ett strukturerat pedagogiskt behandlingsprogram i sex veckor med en träff om två timmar per vecka. Förslaget innehåller vidare krav på och kontroller av nykterhet vid dessa kontakter. B.W. har förklarat sig villig att underkasta sig vård och behandling i enlighet med den upprättade behandlingsplanen. - B.W. har uppgett bl.a. följande. Anledningen till att hon inte återvände till Gudhemsgården var att huvudförhandlingen vid tingsrätten sammanföll med en permission vid vilken hon befann sig i sin hemtrakt. På Gudhemsgården fick hon ingen nämnvärd behandling. Senare tillbringade hon nätterna på Åbohus men bor sedan två månader tillbaka i egen bostad. Hon medicinerar dagligen med antabus. - B.W. har övertygats om ett trafiknykterhetsbrott av allvarlig beskaffenhet. Hon har också återfallit i denna typ av brottslighet. Enligt hovrättens mening måste, inte minst mot denna bakgrund, uppställas som krav på en sådan lämplig behandling som kan utgöra ett särskilt skäl för skyddstillsyn att påföljden och behandlingen framstår som både verkningsfull och tillräckligt ingripande mot den dömde. Den behandlingsplan som upprättats framstår som föga ingripande och skiljer sig inte på något påtagligt sätt från en vanlig föreskrift om att underkasta sig den nykterhetsvårdande behandling som frivårdsmyndigheten bestämmer. En sådan föreskrift kan meddelas utan stöd av bestämmelserna om behandlingsplan. Hovrätten finner mot denna bakgrund att några särskilda skäl för att välja skyddstillsyn i stället för fängelse inte har kommit fram.