RH 1995:228

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 74 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: B.J. har den 18 mars 1995 fört personbil på Åsboholmsgatan i Borås efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till minst 0,50 milligram per liter (0,53).

Personliga förhållanden: Av personutredningen framgår B.J., som är 64 år gammal, lider av vissa fysiska åkommor, såsom högt blodtryck. Härtill kommer att han har smärre psykiska problem i form av oro och sömnsvårigheter. Vidare framgår av utredningen att B.J. lever förhållandevis isolerat och i viss mån framstår som en särpräglad person.

Yrkande i hovrätten: fängelse.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen)

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: Grovt rattfylleri är till sin art ett sådant brott att påföljden skall bestämmas till fängelse, om det inte med hänsyn till den tilltalades personliga förhållanden föreligger särskilda skäl att välja en annan påföljd. B.J:s personliga omständigheter får i och för sig anses vara ömmande. Vad som framkommit utgör emellertid inte tillräckliga skäl för att döma till annan påföljd än fängelse.