RH 1995:229

Utvisning. - Referat nr 1 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Misshandel: M.T. har den 21 oktober 1994 på Utövägen 14 i Nacka kommun misshandlat S.S. genom att tilldela henne ett slag i ansiktet med en telefonlur och ett slag med handen i ansiktet, vilket allt medfört smärta, ömhet, svullnad och blodvite.

Olaga tvång: Efter nyssnämnda misshandel har M.T. medelst hot som inneburit eller för S.S. framstått som trängande fara tvingat S.S. att till honom överlämna en ring, värd cirka 900 kr. Hotet har bestått i att M.T., när S.S. först vägrat att överlämna ringen till honom, sagt "ge hit" och knutit näven framför henne.

Ådömd påföljd

Fängelse fyra månader.

Tidigare brottslighet

M.T. är den 11 augusti 1994 dömd för misshandel och olaga hot mot S.S. till fängelse sex månader.

Personliga förhållanden

M.T. är född 1968 och medborgare i Algeriet. Han och S.S. har varit gifta. De har ett barn fött 1992. Det dömdes till äktenskapsskillnad i september 1994. De skulle ha gemensam vårdnad om barnet.

Utvisning

M.T. utvisades ur riket med förbud att återvända under fem år.

Skäl: (Tingsrätten: Åklagaren har yrkat att M.T. skall utvisas. Enligt de bestämmelser som gäller sedan den 1 juli 1994 har M.T. inte varit i Sverige så länge att det krävs synnerliga skäl att utvisa honom. Den enda anknytning han har hit är barnet vars mor han misshandlat ett stort antal gånger. Utgångspunkten vid bedömningen om utvisning skall ske är brottets allvarlighet och risken för fortsatt brottslighet. De nu aktuella brotten har inte det höga straffvärde som krävs för att de skall föranleda utvisning. Vad gäller risken för fortsatt brottslighet beaktar tingsrätten att M.T. vid förra rättegången i augusti 1994 ställdes inför hotet att utvisas. Trots detta har han åter gjort sig skyldig till misshandel mot S.S.. Tingsrätten bedömer risken som avsevärd att han fortsätter att begå brott. Utvisningsyrkandet skall därför bifallas. Tiden kan begränsas till fem år.) Hovrätten finner att vad som förekommit i hovrätten inte föranleder hovrätten att göra någon annan bedömning än tingsrätten.