RH 1995:230

Utvisning. - Referat nr 2 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Narkotikabrott: F.R. har den 5 oktober 1994 i Stockholm olovligen överlåtit en kapsel heroin till P.D.. F.R. har vid samma tillfälle i överlåtelsesyfte olovligen innehaft ytterligare 9 kapslar innehållande sammanlagt 1,53 gram heroin samt två Metadontabletter.

Narkotikabrott: F.R. har under tiden april - oktober 1994 i Stockholm olovligen överlåtit flera kapslar heroin till P.D..

Ådömd påföljd

Fängelse sex månader.

Tidigare brottslighet

F.R. dömdes den 24 september 1992 till böter för ringa narkotikabrott.

Personliga förhållanden

F.R., född 1965, är medborgare i Tunisien och kom till Sverige 1991. Han är gift med en svensk kvinna. Han är arbetslös sedan i vart fall ett och ett halvt år och har dessförinnan haft ströarbeten som städare och diskare.

Utvisning

F.R. utvisades ur riket med förbud att återvända under fem år.

Skäl: Hovrätten finner att det med hänsyn till de nu prövade gärningarnas beskaffenhet och övriga omständigheter kan antas att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet. F.R:s hustru har ansökt om äktenskapsskillnad. I likhet med tingsrätten finner hovrätten att F.R:s anknytning till det svenska samhället inte är sådan att den utgör hinder mot utvisning. Med hänsyn till F.R:s ålder och då brottet i och för sig inte bör föranleda annat finner hovrätten att förbudet att återvända till Sverige bör tidsbegränsas.