RH 1995:232

Utvisning. - Referat nr 4 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilket ansvar ådömts i målet

Grov misshandel: S.Y. har natten till den 11 april 1994 i M.Y:s bostad i fastigheten Pilvingegatan 9 i Stockholm misshandlat M.Y. genom att slå eller sparka eller med någon form av tillhygge tilldela henne flera slag i huvudet och ansiktet samt med en vass kniv eller annat vasst föremål skära henne i ansiktet. Av misshandeln har M.Y. tillfogats smärta, långa och djupa skärskador, svullnader och blånader i ansiktet, kross- och skärskador i huvudet samt en blödning i skallen, som varit direkt livshotande. I samband med att M.Y. värjt sig, har hon tillfogats skärskador på underarmarna. Den interkraniella skada som M.Y. åsamkats har varit direkt livshotande. Även misshandeln i övrigt har varit av mycket allvarlig beskaffenhet. Med hänsyn härtill och då gärningen visar på en särskild hänsynslöshet och råhet skall den bedömas som grov misshandel.

Ådömd påföljd

Fängelse två år sex månader.

Personliga förhållanden

S.Y. är född 1959 och medborgare i USA.

Utvisning

S.Y. utvisades ur riket med förbud att återvända inom sju år.

Skäl: S.Y. är amerikansk medborgare, Han var gift med M.Y. under åren 1989-1993. De har tillsammans dottern S., född i februari 1990. S.Y. och M.Y. bodde huvudsakligen i USA men tidvis i Sverige och då främst på somrarna. S.Y. vistades i Sverige även några somrar före giftermålet. Han har nu vistats huvudsakligen i Sverige sedan april 1993. Han har arbets- och uppehållstillstånd för tiden 15 mars 1994 - 15 mars 1995. S.Y. försörjer sig genom handel med bilar. Han behärskar svenska språket till viss del. Han har i USA sin far och syskon. - S.Y:s nuvarande förhållanden ger vid handen att han har anknytning till Sverige främst genom dottern S.. Det har kommit fram att S.Y. och S. haft en nära och god kontakt fram till den inträffade gärningen. M.Y. bor nu på skyddad adress med S.. - Den grova misshandel som S.Y. har övertygats om i detta mål har innefattat svåra skador och stor integritetskränkning mot S:s mor, M.Y.. Med hänsyn till brottets art och omständigheterna i övrigt får skäl anses föreligga för att S.Y. skall utvisas. Med hänsyn till dottern S. bör utvisningen av S.Y. förenas med en begränsning av den tid under vilken han inte får återvända till Sverige. Förbudet för S.Y. att återvända hit bör fastställas att gälla i 7 år; förbudet upphör vid detta förhållande att gälla när S. fyller 12 år.