RH 1995:233

Utvisning. - Referat nr 5 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Grov våldtäkt: D.G. har natten till den 6 juli 1994 i Vasaparken i Stockholm med våld och hot som framstått som trängande fara tvingat L.S. till samlag. Våldet har bestått i att D.G. fattat tag i henne och under det att han hållit fast henne och slagit henne i magen tvingat henne in i Vasaparken, där han genom att hålla henne i håret tvingat henne att ta hans manslem i sin mun. Han har därefter dragit av henne hennes benkläder, knuffat omkull henne och hållit fast henne och tilltvingat sig upprepade samlag. Hotet har bestått i att han hållit en kniv framför hennes hals och bröst samt gjort gester med sin hand över sin hals som för att visa att han skulle döda henne om hon skrek. Brottet vittnar om särskild råhet och hänsynslöshet och är därför att bedöma som grov våldtäkt.

Olaga hot: D.G. har den 6 eller 7 juli 1994 på Norrtulls hotellhem vid Norra Stationsgatan i Stockholm hotat E.P. genom att hålla en morakniv mot hennes hals. Hotet har varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för hennes säkerhet till person.

Försök till våldtäkt: D.G. har den 10 juli 1994 omkring kl 03.10 vid Birkagatan 25 i Stockholm försökt att medelst våld tilltvinga sig samlag med E.A. genom att knuffa in henne i ett förråd, trycka upp henne mot en vägg och försöka få omkull henne. Fara för brottets fullbordan har förelegat.

Försök till våldtäkt: D.G. har den 10 juli 1994 klockan 04.00 vid Karolinska Institutet i Solna försökt att medelst hot som framstått som trängande fara tilltvinga sig samlag med A-L.W. genom att hålla en kniv mot hennes mage. Fara för brottets fullbordan har förelegat.

Försök till våldtäkt: D.G. har natten till den 12 juli 1994 på Torsgatan i Stockholm försökt att medelst hot som framstått som trängande fara tilltvinga sig samlag med S.M. genom att hålla en kniv riktad mot hennes hals. Fara för brottets fullbordan har förelegat.

Brott mot knivlagen: D.G. har den 15 juli 1994 på allmän plats innehaft kniv utan att det kan anses befogat.

Ådömd påföljd

Fängelse sex år.

Personliga förhållanden

D.G. är född 1972 och medborgare i f d Jugoslavien. Han är inte tidigare straffad i Sverige. Den 8 mars 1993 inreste han i Sverige. Samma dag ansökte han om politisk asyl. Den 8 november 1993 beviljades ha permanent uppehållstillstånd i riket. Han är ensamstående och saknar anhöriga i Sverige. - Statens Invandrarverk har i ett yttrande den 10 oktober 1994 uttalat att det inte föreligger något som tyder på att det föreligger verkställighetshinder enligt utlänningslagens regler såvitt gäller ett utvisningsbeslut beträffande D.G.. Invandrarverket har dock uttalat att verket med hänsyn till rådande förhållanden i Bosnien Hercegovina tillämpar en försiktig hållning i fråga om avlägsnanden dit.

Utvisning

D.G. utvisades ur riket med förbud att återvända hit utan tidsbegränsning.

Skäl: (Tingsrätten: De sexualbrott som D.G. gjort sig skyldig till är av sådan art att D.G. inte bör få stanna kvar i riket. Med hänsyn härtill och då D.G. saknar all anknytning till riket skall D.G. utvisas med förbud att för all framtid återvända hit.) Hovrätten gör inte någon annan bedömning än den tingsrätten gjort.