RH 1995:235

Utvisning. - Referat nr 7 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Misshandel (D.K.): D.K. har den 1 april 1994 på serbiska föreningens lokal på Motorgatan i Helsingborg misshandlat S.S. genom att tilldela honom ett smärtande knytnävsslag som träffat i ansiktet. Av slaget har S.S. fallit omkull och ådragit sig kvardröjande balansproblem.

Olaga hot (D.J.): D.J. har den 21 april 1994 hotat M.C. och G.Z. i deras egenskap av företrädare för den serbiska föreningen på Motorgatan i Helsingborg. Härvid har D.J. först hotat G.Z. på nämnd plats att påföljande dag - tillsammans med andra personer - slå sönder inredningen i klubblokalen. Därefter har D.J. - under ett telefonsamtal - hotat M.C. personligen genom att uttala: "Det är du som skall betala priset för allt. Lek inte med livet! Jag skall fixa dig!" Han har även under telefonsamtalet uttalat att " I morgon är det dans. Då kommer jag att krossa föreningen!" Hoten har varit ägnade att hos båda målsägandena framkalla allvarlig fruktan för föreningens säkerhet till egendom och hos M.C. även allvarlig fruktan för egen säkerhet till person.

Olaga hot (D.J. och D.K.): D.J. och D.K. har gemensamt och i samråd med tre andra personer den 22 april 1994 i serbiska föreningens klubblokal på Motorgatan i Helsingborg hotat M.C. och andra personer närvarande i lokalen genom att olovligen bereda sig tillträde till den inträdesbelagda danstillställningen och avbryta denna. Hotet har vidare bestått i ett gemensamt aggressivt uppträdande samt att D.J. och ytterligare en person i gruppen gett sken av att vara beväpnade. Hotet har varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen och annans säkerhet till person eller egendom.

Misshandel (D.K.) samt olaga hot (D.J. och D.K.): D.K. har den 4 september 1994 misshandlat V.D. på Kaliforniegatan i Helsingborg. Härvid har han tilldelat den liggande V.D. en mångfald smärtande sparkar vilka träffat huvud och överkropp. Av misshandeln har V.D. tillfogats blåmärken och svullnader på kind och rygg samt ryggont under några veckors tid. - Påföljande dag uppringdes - vid två tillfällen - V.D. av D.J. och D.K. som båda framförde hot av innebörd att de skulle kasta in en handgranat i V.D:s bostad och att de skulle se till att både V.D. och hans moder kom bort från Helsingborg. Hoten har varit ägnade att hos V.D. framkalla allvarlig fruktan för såväl egen som annans säkerhet till person.

Olaga hot (D.J.): D.J. har den 4 september 1994 i Helsingborg under ett telefonsamtal med D.D. hotat att döda hans son genom att fälla yttranden av innebörd att han "skulle slakta" sonen V.D.. Hotet har varit ägnat att hos D.D. framkalla allvarlig fruktan för annans säkerhet till person.

Olaga hot (D.K.): D.K. har omkring den 6 september 1994 i Helsingborg under ett telefonsamtal med M.D. hotat henne genom att fälla yttranden av innebörd att han skulle kasta en bomb in i hennes lägenhet och att hennes son skulle "slaktas". Hoten har varit ägnade att hos M.D. framkalla allvarlig fruktan för egen och annans säkerhet till person.

Olaga hot(D.K.): D.K. har den 8 oktober 1994 i Helsingborg hotat V.D.. Hotet har bestått i att D.K. i en personbil nattetid sakta kört efter honom. På grund härav har V.D. sökt skydd i en lägenhet. Då han tittat ut genom ett fönster har D.K. mot honom riktat en välliknande pistolattrapp. Hotet har varit ägnat att hos V.D. framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person.

Grov misshandel (D.J. och D.K.): D.J. och D.K. har gemensamt och i samråd den 14 april 1994 på Gåsebäcksområdet i Helsingborg misshandlat H.F.. Härvid har D.J. initialt tilldelat honom ett kraftigt knytnävsslag över munnen, varvid två tänder i överkäken slogs ut. D.J. utdelade därefter en mångfald smärtande knytnävsslag mot H.F:s huvud och kropp. Av slagen föll han till golvet varvid D.K. utdelade två kraftiga sparkar som träffade ryggen. Sedan H.F. hjälpts på fötter har D.J. ånyo anfallit honom med knytnävsslag som träffat höger öga med följd att H.F. åter föll omkull och blev liggande. Härvid har D.J. försökt strypa den försvarslöse H.F., som dock lyckades avvärja detta angrepp. D.J. har fortsatt misshandeln genom att tilldela H.F. ytterligare knytnävsslag i ansiktet samt genom att dunka hans huvud upprepade gånger mot ett betonggolv. Av misshandeln har H.F. tillfogats ett haematom kring höger öga och ett på kraniet (6x8 cm), sår kring ögonen och skrapsår i huvudet. Två tänder har slagits ut. Därutöver har han tillfogats blåmärken över kroppen. Misshandeln är att bedöma som grov enär den utförts oprovocerat och varit utslag av särskild hänsynslöshet och råhet.

Misshandel (D.J.): D.J. och okänd person har gemensamt och i samråd den 18 augusti 1994 på Carl Krooks gata i Helsingborg misshandlat H.F. varvid båda har utdelat smärtande knytnävsslag mot hans huvud och kropp. De har även utdelat sparkar som träffat H.F:s kropp. H.F. har under flyktförsök från gärningsmännen blivit omkullslagen med smärta som följd. Därutöver har han tillfogats bulnader, skrapsår och stukad tumme.

Ådömd påföljd

D.J.: Fängelse ett år nio månader.

D.K.: Fängelse ett år sex månader.

Personliga förhållanden

D.J.: D.J. är född 1968 och medborgare i f d Jugoslavien. Han reste in i Sverige den 7 juni 1993 och har ansökt om uppehållstillstånd m.m. Statens Invandrarverk har den 1 december 1994 fattat beslut om att D.J. skall utvisas ur riket. D.J. har överklagat detta beslut. Han har uppgett att han fram till augusti månad 1994 bott hos D.K.. Sedan dess bor han tillsammans med M.M. och de planerar att gifta sig. De väntar barn. Han har försörjt sig på pengar han fått från sina föräldrar i Jugoslavien och på 55 000 DM han fick vid försäljning av caferörelse han ägde i sitt hemland.

D.K.: D.K. är född 1968 och medborgare i f d Jugoslavien. Han kom till Sverige sommaren 1989 och han har vistas här sedan augusti 1991 med permanent uppehållstillstånd. Han Har uppgett att han ansökt om svenskt medborgarskap. Statens Invandrarverk har i beslut den 14 september 1994 meddelat att verket beslutar att han blir svensk medborgare, om han inom två år visar att behörig myndighet medgivit befrielse från hans medborgarskap i Jugoslavien. Han har arbetat på Slakthuset under sju eller åtta månader. Han har därefter arbetat i en städfirma under två eller två och ett halvt år. Då firman gick i konkurs blev han arbetslös och uppbar arbetslöshetsunderstöd. Han har därefter varit projektanställd under sex månader. Han har fått besked om att han skall delta i en skolutbildning under två-fyra månader. Han bor ensam.

Utvisning

D.J.: D.J. utvisades ur riket med förbud att återvända inom fem år.

Skäl: Genom ändringar i utlänningslagen, vilka trädde i kraft den 1 juli 1994, föreskrivs nu att det för utvisning på grund av brott är tillräckligt att brottet kan leda till fängelse (jfr prop. 1993/94:159 sid. 1). D.J. har genom denna dom fällts till ansvar för grov misshandel vid ett tillfälle, misshandel av normalgraden vid ett tillfälle och olaga hot vid fyra tillfällen. Av dessa gärningar har misshandelsbrottet och två av de olaga hoten skett efter lagändringens ikraftträdande. Lika med tingsrätten finner hovrätten att D.J. dömts till ansvar för upprepad brottslighet av sådan art och med sådant straffvärde att han inte bör få kvarstanna här i landet. Han har befunnit sig här under relativt kort tid. Hans anknytning till Sverige, hans sammanboende med M.M. till trots, måste bedömas som svag. Det kan således inte anses föreligga humanitära skäl som talar för att han bör tillåtas kvarstanna i landet. Invandrarverket har i sitt yttrande uttalat att hinder mot verkställighet av utvisningsbeslutet inte föreligger. Inget har framkommit som ger anledning att frångå den av verket redovisade uppfattningen. Som tingsrätten funnit bör således D.J. utvisas ur riket. Hovrätten finner inte skäl att ändra den av tingsrätten bestämda tiden inom vilken D.J. ej äger rätt att återvända hit.

D.K.: Yrkande om utvisning lämnades utan bifall.

Skäl: (Tingsrätten: D.K. har varit bosatt i Sverige sedan fem år och han vistas sedan augusti 1991 här med permanent uppehållstillstånd. Han får således utvisas endast om det föreligger synnerliga skäl. D.K. har arbetat under en stor del av sin vistelse i Sverige och han får anses etablerad här. Mot bakgrund av det sagda och då D.K. tidigare är ostraffad kan det inte på sådant sätt antas att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet att det föreligger synnerliga skäl att utvisa honom. Inte heller den brottslighet till vilken D.K. gjort sig skyldig kan betraktas som så allvarlig att han inte bör få stanna kvar.Utvisningsyrkandet skall således ogillas.) Hovrätten finner i likhet med tingsrätten att det ej föreligger synnerliga skäl att utvisa D.K. ur riket.