RH 1995:236

Utvisning. - Referat nr 8 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Misshandel och olaga hot: N.G. har under tiden den 21 april - omkring den 16 oktober 1994 vid upprepade tillfällen misshandlat och med hot om våld förgripit sig på sin hustru R.S. dels i R.S:s dåvarande bostad på Sverkersgatan i Hägersten, Stockholms kommun, dels i N.G:s bostad på Mjölbyplan i Spånga, Stockholms kommun. Våldet, som vanligtvis bestått av att N.G. utdelat örfilar, slag och knuffar och dragit i håret, har förorsakat R.S. smärta. Hoten har bestått i att N.G., på sätt som varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos R.S., uttalat att han skulle döda henne och att han skulle märka henne för livet. Sålunda har N.G. bl.a. den 21 april på Sverkersgatan tilldelat henne slag på kroppen med en kasse med varor, utdelat slag med öppen hand i ansiktet och dragit henne i håret, den 29 juli på Mjölbyplan tilldelat henne slag med öppen hand i ansiktet, knuffat henne och dragit henne i håret, den 5 augusti på Mjölbyplan tilldelat henne slag på kroppen med en förlängningssladd och med händerna samt därefter duschat henne med kallt vatten samt den 16 oktober på Mjölbyplan tilldelat henne ett slag över munnen med en plastflaska.

Misshandel och olaga hot: N.G. har den 4-5 november 1994 misshandlat R.S. i hennes bostad på Lagfartsvägen i Norsborg, Botkyrka kommun, genom att utdela slag mot hennes ansikte och huvud och därefter sparka henne på kroppen med smärta samt blödning och svullnad på överläppen som följd. N.G. har vid samma tillfälle hotat R.S. med brottslig gärning genom att uttala att han skulle döda henne om hon anmälde saken till polisen. Hotet har varit ägnat att hos R.S. framkalla allvarlig fruktan för sin säkerhet.

Ådömd påföljd

Fängelse ett år.

Tidigare brottslighet

N.G. dömdes den 18 december 1989 för våldtäkt, grov stöld, olovlig körning och rattonykterhet till fängelse tre år, den 15 mars 1990 för olaga hot och stöld varvid förordnades att tidigare ådömt fängelse skulle avse även de nya brotten samt den 15 september 1992 för misshandel och olaga hot till fängelse två månader.

Personliga förhållandenN.G. är född 1960 och medborgare i Tunisien.

Utvisning

Yrkande om utvisning lämnades utan bifall.

Skäl: (Tingsrätten: N.G. kom till Sverige 1986 och beviljades permanent uppehållstillstånd här i oktober 1988. Det krävs alltså synnerliga skäl för att utvisa honom ur riket. De brott som han gjort sig skyldig till är visserligen allvarliga men inte av den grovheten att de i sig kan anses utgöra synnerliga skäl för utvisning. Härtill kommer att han har en relativt stark anknytning till Sverige; han har två små barn här med en kvinna som är svensk medborgare och han träffar barnen ofta. På grund av det anförda finner tingsrätten att yrkandet om utvisning av N.G. skall lämnas utan bifall.) Hovrätten gör samma överväganden som tingsrätten gjort.