RH 1995:238

Utvisning. - Referat nr 10 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilket ansvar ådömts i målet

Rån: R.S. har den 7 december 1994 i butiken Rimi, Pettersbergs centrum, Västerås, medelst våld och hot, som för de butiksanställda H.O., D.R. och K.J. inneburit eller framstått som trängande fara, stulit 3 840 kr i kontanter ur en av butikens kassalådor. Våldet och hotet har bestått i att R.S. i butikens personalrum hållit fast PRAO-eleven D.R. med ena armen samtidigt som han hotat honom och butiksföreståndaren H.O. med en pistolatrapp och med denna riktad mot H.O. uttalat "jag skall ha alla dina pengar". Då R.S. av H.O. nekats pengar har han tryckt av pistolatrappen varefter han tilldelat H.O. upprepade slag med pistolatrappen i ansiktet, varvid H.O. erhållit blödande sår. Efter tumult mellan H.O. och R.S., då båda hamnat på golvet, har R.S. rusat ut till en av kassorna i butikslokalen och där hotat kassörskan K.J. genom att på kort avstånd rikta pistolatrappen mot hennes huvud. Även D.R. har i detta läge befunnit sig vid kassan. K.J. har sprungit från platsen varvid R.S. stulit kontanter ur kassalådan.

Ådömd påföljd

Fängelse ett år sex månader.

Personliga förhållanden

R.S. är född 1965 och medborgare i USA. Han gifte sig i slutet av 1980-talet med en svenska och flyttade till Sverige 1991. R.S. fick uppehålls- och arbetstillstånd den 7 oktober 1991. Tillstånden kom sedan att förlängas i omgångar fram till den 4 november 1993 då han erhöll permanent uppehållstillstånd. Under åren i Sverige har R.S. studerat, varvid han försörjde sig på studielån, haft ett ALU-arbete under sex månader och frilansat inom videobranschen. De senaste månaderna har han uppburit socialbidrag. Det barnlösa äktenskapet är numera upplöst och R.S. sällskapar med en ny flicka, dock utan att vara sammanboende med henne. Han har ingen släkt i Sverige utan hans släktingar, bl.a. syskon, finns i USA. Enligt egen uppgift har han dock ingen egentlig kontakt med släktingarna där. Hans mor och mormor avled nyligen och dödsfallen var en av orsakerna till att han för några månader sedan återföll i sitt tidigare narkotikamissbruk.

Utvisning

R.S. utvisades ur riket med förbud att återvända inom tio år.

Skäl: (Tingsrätten: En förutsättning för utvisning är att det antingen kan antas att utlänningen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet eller att det brott han döms för är så allvarligt att han inte bör få stanna kvar. Tillräckliga skäl för antagande att den tidigare ostraffade R.S..k.ommer att göra sig skyldig till fortsatta brott föreligger inte. Däremot bedömer tingsrätten att det rånbrott han gjort sig skyldig till är så allvarligt att han inte bör få stanna i landet. Det kan anmärkas att departementschefen i propositionen 1993/94:159 uttalat att brottet normalt bör ha ett straffvärde om minst ett år för att kunna föranleda utvisning på angiven grund. R.S:s rånbrott uppfyller det straffvärdekravet. Med hänsyn härtill och då vad som framkommit om R.S:s personliga förhållanden inte utgör hinder för utvisning - han har inte vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd eller varit bosatt här så länge som avses i 4 kap. 10 § utlänningslagen och hans anknytning till det svenska samhället kan inte betecknas som särskilt stark - skall åklagarens utvisningsyrkande bifallas. Utvisningen kan dock begränsas till tio år.) Vad som förekommit i hovrätten ger inte anledning att göra någon annan bedömning i utvisningsfrågan än den tingsrätten har gjort.