RH 1995:242

Utvisning. - Referat nr 14 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilket ansvar ådömts i målet

Häleri, grovt brott: Sedan Statoil Service i Dal, Norge, i december 1994 genom brott frånhänts en personbil Volvo 850 med norskt registreringsnummer CE 6371, i Norge värd cirka 340 000 norska kronor, har J.P. den 28 december 1994 på Arlanda tagit befattning med bilen genom att av en okänd person mottaga densamma och föra den till frihamnen, Stockholm, i avsikt att frakta den till Estland. I Estland skulle fordonet överlämnas till en annan okänd person. J.P:s befattning med bilen har skett med insikt om att den frånhänts annan genom brott och har varit ägnad att försvåra återställandet. Brottet är att anse som grovt med hänsyn till bilens värde och då fråga är om organiserad brottslighet, föregången av grundlig planering och genomförande i flera led med anlitande av olika personer.

Ådömd påföljd:

Fängelse ett år.

Personliga förhållanden

J.P. är född 1972 och medborgare i Estland, där han är bosatt.

Utvisning

J.P. utvisades ur riket med förbud att återvända inom tio år.

Skäl: (Tingsrätten: J.P. är utländsk medborgare utan närmare anknytning till Sverige. Med hänsyn härtill och till brottets svårighetsgrad bör han utvisas ur riket med förbud att återvända hit under minst den av åklagaren yrkade tiden.) Vad som förekommit i hovrätten föranleder inte någon annan bedömning än den tingsrätten gjort.