RH 1995:243

Utvisning. - Referat nr 15 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilket ansvar ådömts i målet

Narkotikabrott: B.J. har den 27 januari 1995 intill Klarabergsgatan i Stockholm olovligen till A.H. överlåtit en kapsel med 0,24 gram heroin.

Ådömd påföljd

Fängelse en månad.

Personliga förhållanden

B.J. är född 1968 och medborgare i Gambia. Han har sedan år 1990 vistats i Sverige vid ett flertal tillfällen med stöd av s.k. turistvisum och har på så vis varit i landet under en sammanlagd tid av ca två år. B.J. och C.W. har haft ett förhållande med varandra sedan år 1992. De har tillsammans en son, som är drygt ett år gammal. B.J. reste senast, med stöd av ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd in i Sverige under december månad 1994. Han hade då inte varit i Sverige sedan hösten-vintern 1993. B.J. hade studerat svenska språket under tre veckor när han den 27 januari greps av polis. Han har sin bostad hemma hos C.W., som under de senaste tre månaderna för sitt och sina barns uppehälle erhållit socialbidrag och föräldrapenning. Deras gemensamme son är för närvarande placerad i fosterhem.

Utvisning

B.J. utvisades ur riket med förbud att återvända inom fem år.

Skäl: Hovrätten finner att det, på grund av narkotikabrottets beskaffenhet och vad som i övrigt framkommit kring hans levnadsomständigheter, kan antas B.J. kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslig verksamhet här i landet. Med hänsyn härtill och då det som redovisats beträffande hans anknytning till det svenska samhället inte föranleder annan bedömning, skall, såsom tingsrätten funnit, B.J. utvisas ur landet. Hovrätten finner inte skäl att ytterligare begränsa den tid under vilken han förbjuds att återvända till Sverige.