RH 1995:244

Utvisning. - Referat nr 16 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Grovt narkotikabrott: W.F. har under tiden augusti - 16 oktober 1994 i Malmö vid tre tillfällen till W.T. i sällskap med hustrun D.T. olovligen överlåtit amfetamin, vid varje tillfälle en betydande mängd , för makarnas gemensamma överlåtelse av narkotikan till en person bosatt i Målilla. På grund av omfattningen är brottsligheten grov.

Grovt narkotikabrott: W.F. har i Malmö i överlåtelsesyfte förvärvat och den 15 december 1994 alltjämt förvarat dels 98,61 gram fenmetrazin, dels 65,00 gram fenmetrazin, dels 90,07 gram amfetamin och dels 0,86 gram fenmetrazin. Brottsligheten är en fortsättning på förloppet i föregående punkt (grovt brott). W.F. har från nämnda narkotikapartier under hösten 1994 för eget bruk tagit och brukat 6-10 gram.

Ådömd påföljd

Fängelse tre år sex månader.

Personliga förhållanden

W.F. är född 1950 och medborgare i Polen, där han är bosatt.

Utvisning

W.F. utvisades ur riket med förbud att återvända inom tio år.

Skäl: (Tingsrätten: W.F. saknar fast bostad här i riket. Med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt finns risk att han här i riket fortsätter brottslig verksamhet. W.F. skall därför utvisas med förbud att återvända hit före viss dag.) Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att W.F. skall utvisas med den av tingsrätten bestämda tidsbegränsningen