RH 1995:250

Utvisning. - Referat nr 22 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilket ansvar ådömts i målet

Brukande av falsk urkund: H.D. har den 10 januari 1995 i samband med utresa ur riket via Landvetter flygplats uppvisat och åberopat en holländsk passhandling, där H.D:s fotografi falskeligen av annan men med H.D:s vetskap blivit anbringad. H.D:s förfarande har inneburit fara i bevishänseende.

Ådömd påföljd

Villkorlig dom.

Personliga förhållanden

H.D. är född 1977 och medborgare i Togo. Han har på grund av lagakraftvunnet beslut i asylärende avvisats ur riket med förbud att återresa till Sverige under två år.

Utvisning

Yrkande om utvisning lämnades utan bifall.

Skäl: H.D. har - såvitt är känt - inte tidigare lagförts för brott. Brottets beskaffenhet och omständigheterna ger inte tillräcklig anledning befara att han kommer att fortsätta med brottslig verksamhet här i landet. Ej heller i övrigt föreligger skäl för utvisning.