RH 1995:251

Utvisning. - Referat nr 23 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilket ansvar ådömts i målet

Misshandel: A.J. har den 25 juli 1994 i en fastighet på Tornfalkgatan i Örebro misshandlat Y.C. genom att tilldela denne ett knytnävsslag i ansiktet. Av misshandeln har Y.C. - förutom smärta - erhållit en dubbelsidig underkäksfraktur, ömhet och känselnedsättning.

Ådömd påföljd

Fängelse två månader.

Tidigare brottslighet

A.J. har dömts av Hallsbergs tingsrätt den 16 mars 1994 för stöld till villkorlig dom och den 7 oktober 1994 av Göta hovrätt för stöld, försök till stöld och häleri, varvid den villkorliga domen undanröjdes och påföljden bestämdes till skyddstillsyn med samhällstjänst varjämte A.J. utvisades ur Sverige med förbud för honom att återvända hit före den 1 november 1999.

Personliga förhållanden

A.J. är född 1973 och medborgare i Tunisien. Han kom till Sverige från Tunisien den 6 november 1991 och fick permanent uppehållstillstånd den 7 september 1993. Han gifte sig den 2 november 1994 med en kvinna från Norge, bosatt i Sverige. Han har inga släktingar i Sverige.

Utvisning

Yrkande om utvisning ogillades, till följd varav hovrättens utvisningsbeslut i dom den 7 oktober 1994 skulle stå fast. Ett yrkande om förlängning av återreseförbudet enligt nämnda dom ogillades.

Skäl: Skäl att utvisa A.J. för det misshandelsbrott han nu befunnits skyldig till föreligger inte. Göta hovrätt har i dom den 7 oktober 1994 beslutat att A.J. skall utvisas ur riket med förbud att återvända hit före den 1 november 1999. Skäl att förlänga tiden för återreseförbudet föreligger inte heller (jämför Gerhard Wikren m fl Utlänningslagen, 3 uppl. 1990, s. 145).