RH 1995:253

Utvisning. - Referat nr 25 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Häleri, grovt brott: Sedan personbilen PUJ 688, värd i vart fall 140 000 kr, den 3 juni 1993 frånhänts Kista Bilcentrum i Stockholm genom bedrägligt förfarande, har T.P. därefter i Stockholm med insikt om den brottsliga åtkomsten mottagit bilen och den 6 juni 1993 fört den ur landet. Hans befattning med bilen har varit ägnad att försvåra dess återställande. Brottet är med hänsyn till bilens värde och till att den utgjort ett led i en noggrant planerad ligabrottslighet att anse som grovt.

Brukande av falsk urkund: Sedan ett estniskt pass i namnet K.M. falskeligen försetts med ett fotografi av T.P., har denne den 9 och 13 mars 1995 företett passet för polis. Förfarandet har inneburit fara i besvishänseende.

Ådömd påföljd

Fängelse sex månader.

Personliga förhållanden

T.P. är född 1964 och medborgare i Estland, där han är bosatt.

Utvisning

T.P. utvisades ur riket med förbud att återvända inom fem år.

Skäl: (Tingsrätten: Gärningarnas beskaffenhet och övriga omständigheter medför att det kan antas att T.P. kommer att fortsätta med brottslig verksamhet här i landet. Varken hans familjeförhållanden eller andra omständigheter talar mot utvisning. Han bör därför utvisas och förbjudas att återvända till Sverige utan tillstånd av Invandrarverket. Förbudet bör begränsas till fem år.) Det som har förekommit i hovrätten ger inte anledning att frångå tingsrättens bedömning.