RH 1995:254

Utvisning. - Referat nr 26 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilket ansvar ådömts i målet

Grov våldtäkt (Y.R.): Natten till den 12 november 1994 tvingades i Rörsjöparken i Malmö C.M. av C.H. till samlag genom våld och hot som för C.M. framstått som trängande fara. Våldet och hotet har bl.a. bestått i att C.H. överfallit C.M. och släpat in henne i ett buskage och när hon sökt bryta hans fingrar har han yttrat "du vet att jag dödar dig om du gör mig illa" samt tagit grepp om hennes hals och slitit av henne kläderna på underkroppen samtidigt som han yttrat att han skulle döda henne om hon inte samarbetade och höll tyst. Omedelbart därefter har Y.A. och därefter Y.R. efter varandra i nu nämnd ordning tvingat C.M. till samlag genom våld eller hot samt genom det av C.H. tidigare genomförda våldet och av honom uttalat hot, vilket allt för henne framstått som trängande fara.

Ådömd påföljd

Fängelse fem år.

Personliga förhållanden

Y.R. är född 1972 och medborgare i Benin. Han hade vid tiden för gärningen varit i Sverige ungefär ett år och bodde på en flyktingförläggning i Ystad.

Utvisning

Y.R. utvisades ur riket med förbud att återvända utan tidsbegränsning.

Skäl: (Tingsrätten: Y.R. saknar all anknytning till landet. Brottet är med hänsyn till den allvarliga kränkning det inneburit för C.M. så allvarligt att Y.R. skall utvisas utan tidsbegränsning.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.