RH 1995:258

Utvisning. - Referat nr 30 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Stöld: E.A. har den 1 april 1994 i restaurang Björnfällan i Gällivare olovligen med tillägnelseuppsåt tillgripit spelmarker till ett värde av 400 kr. Egendomen tillhörde Casino Invest vilka vållats skada.

Hastighetsöverträdelse: E.A. har den 6 juli 1994 inte följt anvisning för trafiken som meddelats genom vägmärke då han fört personbilen CCB 411 på väg 830 inom Gällivare kommun med en hastighet av 131 km/tim trots att högsta tillåtna hastigheten där varit 70 km/tim.

Snatteri: E.A. har den 14 september 1994 i varuhuset Domus i Gällivare olovligen med tillägnelseuppsåt tillgripit en porslinsmugg värd 49 kr 50 öre vilken tillhörde Konsum Malmfälten ekonomisk förening vilken vållats skada.

Olovlig körning, grovt brott: E.A. har den 18 september 1994 fört personbilen OUU 402 på Norra Kungsallen i Malmberget, Gällivare kommun utan att vara berättigad till det. Brottet är att anse som grovt då hans körkort varit omhändertaget av myndighet.

Snatteri: E.A. har den 21 november 1994 i ICA Maxims lokaler i Malmberget, Gällivare kommun, olovligen med tillägnelseuppsåt tillgripit en förpackning hårfärgningsmedel värd 52 kr 50 öre, vilken tillhörde ICA Maxim, som vållats skada.

Ådömd påföljd

Villkorlig dom jämte 50 dagsböter.

Personliga förhållanden

E.A. är född 1971 och medborgare i f d Jugoslavien. Han reste in i Sverige den 22 juli 1992.

Utvisning

Yrkande om utvisning lämnades utan bifall.

Skäl: I hovrätten har yttrande inhämtats från Frivårdsmyndigheten i Gällivare och från Statens Invandrarverk. Av yttrandet från frivårdsmyndigheten framgår, att E.A. är gift med en svensk kvinna sedan 28 oktober 1994, att han uppbär bidrag från invandrarverket till sin försörjning och att han saknar fast anställning. Yttrandet från Statens invandrarverk visar, att E.A. inte har uppehållstillstånd i Sverige, att beslut fattats om att han skall avvisas från Sverige och att några hinder för verkställighet av en eventuell utvisning till E.A:s hemland inte bedöms föreligga. Någon utredning som tyder på att E.A. tidigare dömts för brott föreligger inte. - För att E.A. skall utvisas för de brott han befunnits skyldig till fordras, att det på grund av brottens beskaffenhet och övriga omständigheter kan antas att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet i landet. Inget av brotten har präglats av någon större förslagenhet eller planering. Tillgreppsbrotten har avsett mycket låga värden och framstår som impulshandlingar. E.A. har, såvitt känt, inte tidigare varit föremål för rättegång eller andra åtgärder i anledning av brott. Han synes leva under stabila förhållanden med hustru och fast bostad. Det saknas mot bakgrund av det anförda anledning anta, att E.A. skall göra sig skyldig till fortsatt brottslighet i landet. Hovrätten upphäver därför vad tingsrätten beslutat om utvisning.