RH 1995:259

Utvisning. - Referat nr 31 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilket ansvar ådömts i målet

Grov varusmuggling: J.P. har den 23 januari 1995 från Tallin i Estland över Frihamnen i Stockholm uppsåtligen utan att ge det till känna hos vederbörlig myndighet till riket infört 1.112 000 st cigarretter oaktat han inte varit berättigade därtill. Tull och skatt skulle ha uppgått till 1 377 350 kr.

Ådömd påföljd

Fängelse två år.

Personliga förhållanden

J.P. är född 1950 och medborgare i Estland där han är bosatt.

Utvisning

J.P. utvisades ur riket med förbud att återvända inom tio år.

Skäl: (Tingsrätten: J.P. saknar all anknytning till Sverige. Han har sin huvudsakliga försörjning i Estland, där han äger en plastfabrik. Det brott som J.P. begått är av allvarlig art och har lett till fängelse över ett år för J.P.. Tingsrätten finner därför att J.P. skall utvisas. Utvisningen tidsbegränsas.) J.P. har som skäl för sitt yrkande att utvisningen skall upphävas anfört att hans affärsverksamhet lider stort avbräck om han inte får vistas i Sverige, dit han levererar plastprodukter m.m. från sin fabrik i Estland. Hans sambo bor i Estland och han har inga släktingar i Sverige. - Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning och finner inte heller skäl att ytterligare begränsa den tid inom vilken J.P. förbjuds att återvända till riket.