RH 1995:260

Utvisning. - Referat nr 32 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilket ansvar ådömts i målet

Häleri, grovt brott: Okända personer har den 23 mars 1995 i Norderstedt, Tyskland, olovligen tagit och tillägnat sig en K.W. tillhörig personbil av märke Mercedes Benz med registreringsnummer SE-KW71, värd minst 200 000 kr. Fordonet har efter tillgreppet försetts med nytt registreringsnummer och chassinummer samt har falska fordons- och försäkringshandlingar framställts. H.K. har därefter från okänd person mottagit fordonet och transporterat detta genom bland annat Sverige med avsikt att föra ut fordonet till Finland via Stockholm, där han greps den 6 april 1995. H.K:s befattning med fordonet, som skett med insikt om att detta frånhänts annan genom brott, har varit ägnad att försvåra ett återställande till rätt ägare. Brottet är att anse som grovt med hänsyn till att det avsett betydande värde.

Ådömd påföljd

Fängelse åtta månader.

Personliga förhållanden

H.K. är född 1955 och medborgare i Tyskland, där han är bosatt.

Utvisning

H.K. utvisades ur riket med förbud att återvända inom tio år.

Skäl: (Tingsrätten: H.K. saknar anknytning till det svenska samhället. Det kan antas att han här kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Han skall därför utvisas och förbjudas att återvända hit inom viss tid.) Vad som har förekommit här föranleder inte hovrätten till någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort; dock bör tiden för återreseförbudet bestämmas till tio år.